Loket Knooppunten

Het College van Rijksadviseurs is in 2014 gestart met het Loket Knooppunten. Doel van dit programma is om gemeenten en lokale partijen te helpen bij het verbeteren van hun stationsomgeving. Het College heeft tot 2017 negen stationsgebieden geselecteerd. Het betreft stations die van strategische betekenis zijn in het mobiliteitsnetwerk én in de stedelijke omgeving.

Loket Knooppunten

Knooppuntontwikkeling of Transport Oriented Development (TOD) is het richten van ruimtelijke ontwikkeling op of nabij openbaarvervoersknooppunten. Op deze manier worden goed bereikbare plekken beter benut en ontstaat meer samenhang tussen verstedelijking en infrastructuur. Dit draagt bij aan diverse beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit, verstedelijking, duurzaamheid en economie.

Het College van Rijksadviseurs heeft per knooppunt een ruimtelijk denker ingeschakeld, eventueel aangevuld met andere specialisten. Zij brengen (lokale) initiatieven en kansen in kaart en koppelen deze aan gedeelde ambities voor de lange termijn. Na een kort proces van analyse en ideevorming wordt een advies uitgebracht voor een stapsgewijze gezamenlijke ontwikkelstrategie die door lokale partijen zal worden uitgevoerd, met ondersteuning van het ingeschakelde team en het College van Rijksadviseurs.

Samenwerking

Het Loket heeft een aanjaag- en een voorbeeldfunctie; het stimuleert en katalyseert, maar levert tegelijkertijd praktische kennis en goede voorbeelden op over de rol van het Rijk en van andere stakeholders. Op deze pagina zijn de bevindingen en resultaten van het loket knooppunten te vinden.

Het College van Rijksadviseurs wordt met dit initiatief ondersteund door het Directoraat-generaal Bereikbaarheid van het ministerie voor IenM. Ook wordt het College ondersteund door de Vereniging Deltametropool