Het Atelier Rijksbouwmeester geeft uitvoering aan de taken die aan de Rijksbouwmeester zijn toebedeeld op basis van het Koninklijk Besluit. Naast (her)ontwikkeling en afstoot van rijksvastgoed gaat het daarbij om een onafhankelijke adviserende rol op het gebied van architectuur en ontwerp. De Rijksbouwmeester wordt daarin ondersteund door het Atelier Rijksbouwmeester. Het Atelier heeft als doelstelling om op professionele, flexibele en slagvaardige wijze de adviezen van de Rijksbouwmeester voor te bereiden en het Rijksvastgoedbedrijf in lopende projecten te adviseren.

Atelier

Ondersteunend, adviserend en onderzoekend

Als voorzitter van het College van Rijksadviseurs (CRa) adviseert de Rijksbouwmeester over het algemeen architectuurbeleid en kan hij op die manier een brug slaan tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en andere departementen en diensten. Het CRa adviseert ook over bouwprojecten, infrastructuur en ruimtelijke ordeningsprojecten waar het RVB niet over gaat.

De kracht van het Atelier is de interdisciplinaire benadering van vraagstukken. De werkzaamheden zijn globaal genomen, gericht op het bevorderen en borgen van de integrale kwaliteit van de rijkshuisvesting en de kwaliteit van de rijkswerkplek. In termen van betekenisgeving en identificatie speelt ook de toepassing van beeldende kunst hierbij een belangrijke rol. Integrale kwaliteit is van belang zowel bij nieuwbouw en uitbreidingen als bij mutaties in de bestaande voorraad (verbouw/restauratie en afstoot/herontwikkeling).

Vanuit de monitoring van de dagelijkse praktijk van het werk van het RVB komen aandachtspunten naar voren die leiden tot aanscherping of vernieuwing van het beleid. De Rijksbouwmeester kan vanuit zijn vakgebied bijdragen aan een strategische beleidsontwikkeling binnen het RVB. Dit vraagt om een alerte en proactieve opstelling van de medewerkers van het Atelier Rijksbouwmeester.

Advisering

De advisering op het meer generieke beleidsniveau raakt veelal het algemeen rijksbeleid. In deze advisering wordt de Rijksbouwmeester bijgestaan door het CRa. De impact van deze adviezen gaat vaak verder dan het RVB en raakt ook het regeringsbeleid. Andersom zijn adviezen van het CRa die gericht zijn op het regeringsbeleid, vaak ook van betekenis voor de rijksvastgoedportefeuille, bijvoorbeeld adviezen over verbeteren van regelgeving en over de rol van ontwerpers.