Den Helder gebiedsvisie

Den Helder wil zijn positie als centrumgemeente in de Kop van Noord-Holland heroveren. Goede en diverse werkmilieus, plezierige en veilige woonmilieus, veelzijdige en goede voorzieningen, een aantrekkelijk en levendig stadshart en een passende infrastructuur moeten er voor zorgen dat het inwoneraantal van Den Helder weer gaat stijgen.

Op 1 november 2018 is door het atelier Rijksbouwmeester een gezamenlijke bijeenkomst voor RVB en Defensie georganiseerd in de vorm van een workshop. Het doel was meer inzicht te krijgen in de lopende zaken bij het vastgoed van het Rijk. Vervolgens kan worden vastgesteld waar de focus van de gebiedsstudie van het atelier Rijksbouwmeester zou moeten liggen en waar belangrijke startpunten zitten om opgaven verder of op gang te brengen. De energietransitie, duurzaamheid i.r.t. de omgeving (warmtenet etc.) en het onderwerp overstromingsrisico zal hierbij worden betrokken.