Duurzame landbouw, divers cultuurlandschap

Nederland is een klein maar intensief benut land. Slim ingenieurswerk, creativiteit en menskracht hebben door de eeuwen heen een land met een rijke diversiteit aan landschappen, functies en gebruiksvormen opgeleverd. Dit cultuurlandschap is altijd in verandering doordat de samenleving continu verandert. Verduurzaming van de landbouw is een belangrijke opgave voor de komende decennia, evenals het vergroten van de diversiteit en kwaliteit van het cultuurlandschap.

Deze twee vraagstukken zijn nauw met elkaar verbonden. Ook de andere opgaven van dit moment zoals de energietransitie, de circulaire economie, klimaatadaptatie en de verstedelijkingsopgave, brengen grote ruimtelijke veranderingen in het Nederlandse cultuurlandschap. Het College van Rijksadviseurs wil eraan bijdragen dat deze transities op zo’n manier verlopen dat ze de ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten en de belevingswaarde van het Nederlandse landschap vergroten.

Duurzame verstedelijking