Duurzame landbouw, divers cutuurlandschap: Wat doet het CRa?

Verduurzaming landbouw

Het CRa wil verkenningen uitvoeren naar nieuwe mogelijkheden voor de verduurzaming van de landbouw om daarmee een verbetering van de kwaliteit van het landschap op gang te brengen. Daarvoor is het eerst nodig goed in beeld te krijgen wat de stand van zaken en ontwikkelingen in de landbouw en het landbouwbeleid zijn. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is één van de belangrijkste sturingsmechanismen vanuit de Europese Unie in het landbouwbeleid maar bereikt met haar vergroeningssubsidies nauwelijks landschappelijke winst. In samenwerking met experts van het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit brengen wij de feiten en cijfers van het GLB en de veranderingen in het landschap in beeld.

Brood en spelen

De prijsvraag ‘Brood en Spelen’ richt zich op de transformatie van het platteland, op plekken waar veel opgaven samen komen, als vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, verduurzaming van de landbouw, wateropgaven, energietransitie en vergrijzing. Voor het opzetten van deze prijsvraag wordt de samenwerking gezocht met partijen in de regio’s. Dit is de derde in een reeks van agenderende prijsvragen die maatschappelijke opgaven koppelt aan ontwerpkracht.

De voedselagenda

Het CRa verkent in overleg met het ministerie van EZ de ruimtelijke kant van de voedselagenda die het kabinet in oktober 2015 heeft uitgebracht. In de voedselagenda staat de ambitie beschreven om meer integraal te werken aan de belangrijke vraagstukken van het voedselbeleid. Het voedselbeleid verweven is met veel thema’s, zoals volksgezondheid, klimaat, energie, dierenwelzijn en circulaire economie. De ruimtelijke component hiervan is evident. Er zijn nieuwe concepten nodig die bijdragen aan een robuust en veerkrachtig voedselsysteem nodig.

Monitoring

Wij gaan verkenningen uitvoeren naar het professionaliseren van de monitoring van de kwaliteiten en ontwikkeling van het Nederlandse landschap. Als onafhankelijke partij zal het CRa optreden als verbinder tussen het Rijk, Provincies, LandschappenNL en landschapbeherende organisaties.

Objectief Nederland

De fotografieopdracht ‘objectief Nederland’ is in november 2016 van start gegaan en zal in 2017 worden afgerond met een symposium, lezingen en een publicatie Het is een samenwerking tussen Cleo Wächter, Reinjan Mulder en het CRa en heeft als doel de veranderingen van het landschap in Nederland in de tijdsperiode 1974 en 2017 vast te leggen en te delen.