Klimaatadaptatie: Wat doet het CRa?

Het College van Rijksadviseurs wil dat ook de programma’s die de komende jaren worden gerealiseerd, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), bijdragen aan een hoge omgevingskwaliteit. Ook in het stedelijk gebied is klimaatadaptatie nodig. Het gaat hier om aanpassingen van de waterhuishouding, het voorkomen van hittestress, het ontwerpen van evacuatieroutes en reserveringen voor piekberging. Deze opgave is goed te koppelen aan ‘groene ader’-netwerken voor actieve vervoerswijzen, te fiets en te voet, waardoor noodzakelijke aanpassingen tegelijkertijd bijdragen aan een betere leefomgeving.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een gezamenlijk programma van het Rijk en de waterschappen. Het College van Rijksadviseurs adviseert deze partijen over het bewaken van eenheid en samenhang in het riviersysteem en de aanpak van opgaven op niveau van het gehele systeem. Daarnaast helpt het CRa het Rijk, de waterschappen en de provincies bij het realiseren van omgevingskwaliteit. Het CRa levert een bijdrage op het vlak van kennisontwikkeling en innovatie door gesprekken te organiseren met alle voorzitters van de Q-teams in HWBP-en MIRT-projecten. Ook neemt het CRa als voorzitter deel aan één kwaliteitsteam voor rivierverruiming en dijkversterking (het Q-team Varik-Heesselt).

Leren van Ruimte voor Rivier

Het CRa is voorzitter van het Q-team Ruimte voor de rivier. Het College denkt zo mee over een ruimtelijke en rivierkundige visie op de lange termijn van het rivierengebied en investeert in het leren van aanpak van werking van borging van ruimtelijke kwaliteit.

Kwaliteitsteams Rijksprojecten

Het CRa is voorzitter van kwaliteitsteams van een aantal grote Rijksprojecten, waaronder het Q-team Lekkanaal en Beatrixsluizen en Afsluitdijk. Het project Afsluitdijk gaat nu de kritieke fase van de aanbesteding in. De gunning van het contract en de start van de werkzaamheden zullen naar verwachting in 2018 aanvangen.