Landschappen van Nationaal belang: De agenda van het CRa

Nationale Parken nieuwe stijl

Binnen het programma Nationale Parken nieuwe stijl is het College van Rijksadviseurs aangesloten als shareholder. Daarin werkt het CRa mee aan het formuleren van de ontwerpopgave in twee pilotgebieden: de Biesbosch en de Hollandse Duinen.

Landschap als vestigingsfactor

Het CRa is betrokken bij het project ‘Landschap als Vestigingsfactor’ van de Vereniging Deltametropool en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Na de afrondingsfase van de pilotprojecten medio 2017, zal in gesprek met betrokkenen worden gekeken welke rol het CRa kan gaan vervullen.

Gebiedsagenda IJsselmeer

Het CRa is actief als verbindende kracht in integrale gebiedsopgaven op een provincieoverstijgend niveau. Concreet komt in 2017 het IJsselmeergebied aan de orde. Om tot een breed gedragen visie op de toekomst van het IJsselmeergebied te komen werken de Ministeries IenM, OCW en EZ samen met betrokken stakeholders aan een Agenda IJsselmeergebied 2050. Doel van deze Gebiedsagenda is het bevorderen van (ruimtelijke) samenhang in een gebied, dat valt binnen zes provincies. Het CRa adviseert over de vervolgvragen in het lopende gebiedsproces door vanuit de ondergrondlaag aan te geven wat de draagkracht is, en vanuit de netwerk- en gebruikslaag de ruimtelijke behoeften ontwerpend te onderzoeken.