Ruimte en mobiliteit gekoppeld: De agenda van het Cra

Het CRa wil in 2017 de volgende concrete projecten uitvoeren op basis van de thema’s Openbaar vervoer en verstedelijking, de toekomst van de weg en Gezonde verstedelijking.

Informatiesysteem mobiliteit en verstedelijking

Het CRa heeft in 2016 het initiatief genomen een pilot te starten rondom een informatiesysteem knooppunten in samenwerking met het Ministerie van IenM en de Provincie Noord-Holland. Doel van de pilot is een integrale aanpak tussen verstedelijking en mobiliteit te bevorderen. In 2017 wordt de pilot verder ontwikkeld. We zoeken naar mogelijkheden om gebieden een bereikbaarheidslabel mee te geven. We willen knelpunten in netwerken detecteren en de gevolgen voor het netwerk en de stations bepalen en onderzoeken hoe van goed ontsloten plekken de plaatswaarde verhoogd kan worden.

Lees hierover in het nieuwsbericht: Resultaten pilo informatiesysteem

Nieuwe Kaart 2.0

Het CRa onderzoekt of het wenselijk en mogelijk is de Nieuwe Kaart van Nederland met een overzicht van de ruimtelijke stand van zaken en plannen in Nederland nieuw leven in de blazen: de nieuwe Nieuwe Kaart. In onze ogen een belangrijk instrument voor regionale afstemming en het sturen/ controleren op de ladder voor duurzame verstedelijking. We zoeken naar allianties met andere partijen en betrekken er gerelateerde onderzoeken bij.

Verstedelijkingskosten

Het CRa wil een onderzoek starten dat de maatschappelijke kosten van inbreiding versus uitbreiding op schaal van de regio en over een langere termijn (25 jaar) in beeld brengt. Dit onderzoek moet bijdragen aan de discussie over bouwen binnen versus buiten de bestaande stad en het maken van de afweging waar investeringen het meest renderen. De aspecten energieverbruik, ruimtegebruik, het hergebruik van vastgoed en het beter benutten van infrastructuur spelen hierbij een rol.

Derde ronde Loket Knooppunten en eindadvies

Met het Loket Knooppunten zoekt het CRa naar manieren om knooppuntontwikkeling te stimuleren en versneld van de grond te krijgen. Na drie kleinere stations in het eerste jaar en drie grotere in het tweede jaar, ligt de focus dit jaar op voorstadhalte stations. In deze laatste ronde van het loket knooppunten worden de stationsgebieden Den Haag Laan van NOI, Rijswijk en Tilburg Universiteit onder de loep genomen. Eind 2017 volgt een advies op basis van de ervaringen op de negen stationsgebieden binnen het Loket Knooppunten.

Stad en snelweg

In 2017 wordt het onderwerp Stad en Snelweg verder verkend aan de hand van de pilots Amsterdam en Rotterdam. In 2017 zal er speciale aandacht geschonken worden aan de relatie met lopende en op te starten (MIRT) projecten, het identificeren van ‘showcases’ en het delen van de lessen uit de pilots.

Toekomst van de weg

De weg staat veel veranderingen te wachten. Of het nu om elektrisch of zelfrijdend gaat, of het delen van auto’s, lagere parkeernormen of veranderende productie van geluid en fijnstof. Hoe kunnen we onze wegen -van rijksweg tot dorpstraat- toekomstbestendig maken? Het CRa pleit er voor om ruimte te bieden voor experimenten, in aansluiting op Nederland Testland. De overheid zal niet gaan bepalen welke winnende technologieën zullen winnen, maar kan wel randvoorwaarden stellen aan wat er van een nieuwe technologie verwacht mag worden en tegelijkertijd openstaan voor innovaties van de volgende generatie. Het doel is en blijft een robuuste aantrekkelijke stad en leefomgeving.

Ontwerpen aan Nederland Fietsland

Met het pleidooi ‘Nederland Fietsland’ uit 2014 werd door het voorgaande CRa de positie van de fiets in het mobiliteitsdenken nieuw leven ingeblazen. Binnen Tour de Force is door Rijk, regio en maatschappelijke organisaties onderzocht wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren verder te benutten. Het CRa sluit hierbij aan door de ruimtelijke impact en kansen van de fiets verder te verkennen. Door middel van ontwerpend onderzoek op concrete locaties gaat het CRa samen met partners binnen het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties op zoek naar innovatieve oplossingsrichtingen voor de fiets in stad en regio. Centrale onderwerpen zijn het verminderen van barrières in fietsnetwerken, het verkennen van de fiets als middel om parkeerdruk te verminderen en hoe de fiets een ruimere plek in het straatprofiel kan krijgen en helpt de verblijfskwaliteit van onze steden te vergroten.

Vernieuwing MIRT

Het CRa draagt op verschillende manieren bij aan de vernieuwing MIRT. De inzet loopt uiteen van adviezen, het begeleiden van workshops, de inzet van ‘ruimtelijk denkers’ en het agenderen van nieuwe onderwerpen en werkwijzen door middel van ontwerpend onderzoek. Centraal staat steeds het verbreden van de verkeerskundige discussie tot een integrale regionale blik waarin maatschappelijke ambities (waaronder omgevingskwaliteit) het leitmotiv vormen.