Opkomen voor bodemdaling

Bodemdaling in de veenweidegebieden heeft grote maatschappelijke, economische, ecologische en financiële consequenties en is een erkend probleem. De oorzaken, effecten en mogelijke scenario’s zijn in beeld gebracht, maar er worden nog maar beperkt maatregelen getroffen. Het lange termijn businessmodel van de landbouw en andere economische activiteiten in deze gebieden staan onder druk en het eeuwenoude cultuurlandschap dreigt te verdwijnen. Hoe moeten we hier mee omgaan?

Het CRa wil met ontwerpend onderzoek verkennen welke alternatieve verdienmodellen en ruimtelijke oplossingen er voor veenweidegebieden mogelijk zijn. Ook rondom de gaswinning in Groningen en Drenthe willen wij bijdragen aan integrale perspectieven, waarin de ruimtelijke, economische en maatschappelijke impact een plek krijgen.

Bodemdaling