Help een Q-team!

Op initiatief van het College van Rijksadviseurs verscheen onder de titel Help een Q-team een ‘handleiding’ voor kwaliteitsteams. Het CRa vindt het van belang dat er een cultuur ontstaat van uitwisseling van kennis en ervaring door zowel opdrachtgevers als Q-teamleden.

Hieronder is de handleiding te downloaden die is geschreven voor opdrachtgevers - met name Rijkswaterstaat, DGB, DGRW en regionale partijen - en Q-teamleden. De handleiding biedt een overzicht van bestaande kennis en lessons learned. Daarmee wordt kennis en ervaring toegankelijk voor opdrachtgevers die een Q-team willen instellen. De ambitie is om opdrachtgever en Q-team sneller goed georganiseerd en effectief samen te laten werken. De handleiding geeft houvast en richting bij vragen over nut en noodzaak van een Q-team.

Download de handleiding hieronder.