Advies CRa over Gebiedsagenda IJsselmeer

Een Gebiedsagenda is een behulpzaam instrument voor overheden om grensoverschrijdende en overlappende opgaven en ambities in samenhang te beschouwen. De voorliggende conceptversie van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied beschikt over de benodigde ingrediënten maar deze opgediende versie is nog niet gaar. Een Gebiedsagenda werkt pas goed als het een samenhangend bestuurlijk gedragen ontwikkelingsperspectief schetst: een ‘gemeenschappelijk verlangen’ dat meer is dan een optelsom van losse projecten. Zo’n perspectief dient als toetsingskader voor besluiten in het hier en nu: in hoeverre draagt de voorgestelde interventie bij aan het behalen van dit gemeenschappelijk verlangen? En tegelijkertijd als monitor: doen we genoeg en liggen we op schema om de beoogde doelen te halen?

Download hieronder het CRa advies aan de bestuurlijke stuurgroep IJsselmeergebied.