Young Innovators: Warmsterdam

WARMSTERDAM | nieuwe hotspots voor de stad

Klimaat- en energievraagstukken spelen de komende jaren een steeds prominentere rol bij de inrichting van onze steden en landschappen. Zijn we op die veranderingen voorbereid? Warmsterdam is een onderzoek naar de ruimtelijke kansen voor de stad van de aankomende energietransitie.

In het bestaand adagium binnen duurzame stedenbouw (reduceren energievraag - reststromen benutten - duurzaam opwekken) wordt vooral nadruk gelegd op de laatste. Hoewel dit belangrijk is, is er nog veel energie te winnen door bestaande reststromen beter te benutten. Jaarlijks wordt er in Nederland het equivalent van de energieproductie van tien kolencentrales in de vorm van restwarmte in het oppervlaktewater en de lucht geloosd. Een netwerk om deze verloren restwarmte nuttig in te zetten ontbreekt. Wij propageren de omslag naar een slim en zichtbaar warmtenetwerk, zodat we niet afhankelijk worden van gas dat we over tien jaar moeten importeren.

In Warmsterdam wordt ingezet op het maken van een warmtenetwerk dat op strategische plekken in de stad zijn functie en waarde laat zien aan het grote publiek. We introduceren een robuust en slim warmtenetwerk, waarin grote en kleine restwarmte producenten warmte kunnen afstaan. In de stad worden op de knooppunten van de nieuwe warmte infrastructuur hotspots (grote warmtebuffers) gerealiseerd. In deze hotspots wordt het warme water gebufferd, voordat het wordt afgenomen. Aan deze hotspots en op strategische plaatsen elders aan de warmte infrastructuur kunnen publieke functies gekoppeld worden die de betekenis van een warmtenet voor het voetlicht brengt. Door het aantrekkelijk maken van warmtebuffers, warmtecentrales en warmte-infrastructuur transformeert warmte van onzichtbaar en niet interessant naar een trots onderdeel van een moderne urbane, duurzame samenleving.

Hittestrip Warmsterdam
Warmsterdam