Young Innovators: Hidden Power Nederland door Tim Snippert

De opgave vanuit het CRa voor deze YI-opdracht is het maken van een vertaalslag van de scriptie Verborgen Kracht – Veenkoloniën 3.0 naar het schaalniveau van Nederland. De gevraagde focus voor deze studie ligt op het koppelen van vraag en aanbod. De wens op termijn optimaal gebruik te gaan maken van energie uit lokaal beschikbare hernieuwbare bronnen vraagt om goed inzicht in de beschikbaarheid van hernieuwbare energie op de schaal van heel Nederland. Hernieuwbare energie is iedere vorm van energie uit de zon en geofysische of biologische bronnen die hernieuwd worden door natuurlijke processen in dezelfde of hogere snelheid dan waarmee ze worden uitgeput.

Ontwikkelen van systemen op lokale schaal door gebruik van hoge energiepotenties
Ontwikkelen van systemen op lokale schaal door gebruik van hoge energiepotenties

Eerste fase van energietransitie

In de periode tot 2050 zal Nederland een energietransitie moeten doorlopen omdat belangrijke fossiele brandstoffen waar Nederland op dit moment van afhankelijk is in die periode op zullen raken. In toenemende mate wordt er naar hernieuwbare energiebronnen gekeken als vervangers voor de fossiele brandstoffen, echter bevindt de energietransitie zich nog in een eerste fase.

Energiepotentie

Voor deze studie is de systematische methode aangepast voor gebruik op het nationale schaalniveau van Nederland. Om tot een goede toepassing te komen is er een uitgebreide analyse gedaan naar de hernieuwbare energiebronnen geothermie, wind, zon en biomassa. Op basis van deze analyse is er een gedifferentieerd beeld ontstaan en zijn de hoogst beschikbare energiepotenties in Nederland geïdentificeerd.

Ontwerpend onderzoek

Op basis van deze geïdentificeerde energiepotenties is middels ontwerpend onderzoek in beeld gebracht hoe door toepassing van de systematische methode stapsgewijs de energietransitie doorlopen kan worden. Dat heeft geresulteerd in een visie die een energiesysteem oplevert dat kan voorzien in de energiebehoefte van Nederland in 2050 en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tijdig kan wegnemen.