Advies duurzame energie op rijksgronden

Het College van Rijksadviseurs heeft een advies uitgebracht aan de initiatiefnemers van het Petaplan: Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Prorail, Alliander, Enexis en Stedin. Doel van dit plan is om duurzame energie op te wekken op de gronden van  het Rijk.

Het College van Rijksadviseurs adviseert om bij het opwekken van duurzame energie rekening te houden met de ruimtelijke impact en kwaliteit om zo verrommeling van het Nederlandse landschap en daardoor een toename van de maatschappelijke weerstand te voorkomen.

Het College adviseert  onder andere om ruimtelijke regie te voeren bij het verduurzamen van de energievoorziening en een Nationale Structuurvisie Energie te formuleren. 

Verkenning
Naast het advies, is ook een rapport van Venhoeven CS gepubliceerd. Dit bureau heeft op verzoek van het CRa drie workshops georganiseerd over het Petaplan.

Deze verkenning vormt een weergave van enerzijds de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie op de schaal van Nederland. Anderzijds worden het Petaplan en een zestal specifieke pilot projecten beschreven. Deze beide componenten tezamen vormen de basis voor een aantal concrete aanbevelingen aan het samenwerkingsverband Petaplan.