Advies Lange Termijn Ambitie Rivieren

Het College van Rijksadviseurs heeft advies uitgebracht aan het  Rijk, provincies en waterschappen in het kader van de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR). 

Lange Termijn Ambitie Rivieren

In de Lange Termijn Ambitie Rivieren worden de voorkeurstrategieën voor Rijn en Maas uit het Deltaprogramma geactualiseerd. Het doel van de LTAR is om de strategie van een krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming tot 2050 nader uit te werken tot concrete lange-termijnplannen voor rivierverruiming en dijkversterking, uitmondend in afspraken over gedragen en betaalbare maatregelpakketten voor de nabije en verdere toekomst.

Het Directeurenoverleg Ambitie Rivieren vroeg het College van Rijksadviseurs om advies met een reflectie op de waterveiligheidsopgave op riviersysteemniveau in relatie tot andere ruimtelijke opgaven in het rivierengebied.