Dashboard Verstedelijking Resultaten Metropoolregio Utrecht (2020)

Dit document bevat de resultaten van de eerste toepassing van het Dashboard Verstedelijking voor de Metropoolregio Utrecht en geeft per indicator uitleg over de uitslagen in woord en beeld, in opdracht van het Ministerie van BZK (2020).

Het bureau MUST heeft in samenwerking met de regio in 2019 vijf verstedelijkingsmodellen ontwikkeld binnen het MIRT-onderzoek van U Ned, het samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de U10 en ministeries van IenW, BZK en EZK. Binnen dit MIRT-onderzoek is een eigen afweegkader gehanteerd. Parallel daaraan heeft de doorrekening met het dashboard plaatsgevonden. In november 2020 is de visie ‘Utrecht Nabij’ vastgesteld, die te vinden is op de website van U Ned.

Disclaimer: Deze rapportage heeft geen formele status. Het document is bedoeld om inzicht te geven in de bandbreedte van verstedelijkingsvarianten en onderlinge verschillen. Daarnaast wordt per indicator gereflecteerd op de huidige rekenmethode en de gebruikte modellen. Deze reflectie helpt bij de verdere doorontwikkeling van het instrument. Aan deze resultaten kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.