Biobased (ver)bouwen in Groot Haarzuilens

Er is steeds meer aandacht voor biobased bouwen. Dit roept ook vragen op rondom de teelt en beschikbaarheidvan biobased bouwmaterialen en wat dit kan betekenen voor agrariërs en het landschap. Dit ontwerpend onderzoek heeft als doel om:
• Business cases voor biobased-bouw-teeltenen de maatschappelijke waarde daarvan uit tedenken en door te rekenen;
• Een integraal rekenmodel te ontwikkelen;
• Mogelijkheden te verkennen voor de inpassingvan biobased-bouw-teelten in stadsrandendie aansluiten bij de specifieke opgavenen kansen die de Utrechtse stadsranden met zichmeebrengen;
• Aanbevelingen te geven onder welke voor-waarden biobased-bouw-teelten kansenbieden voor agrariërs, natuur- en landschaps-ontwikkeling en doelen rondom circulair bouwen