Loket Knooppunten gestart op 2 nieuwe locaties

Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad heeft nieuwe stationsgebieden geselecteerd voor deelname aan het Loket Knooppunten. Met het Loket Knooppunten helpt het College van Rijksadviseurs (CRa) gemeenten met een stapsgewijze benadering voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving. Na een succesvolle eerste reeks van drie kleinere knooppunten in Noord-Holland wordt nu gestart met twee grotere knooppunten: station Almere Centrum en station Eindhoven.

Almere

De werkwijze van het Lokt is niet gefocust op ambitieuze ingrepen en eindbeelden, maar juist op het slim bij elkaar brengen van verschillende partijen en belangen, gericht op het versoepelen van processen om zo een stapsgewijze verbetering van de openbare ruimte rondom het station te realiseren, met een hoog no-regret gehalte. Naast betrokkenheid van Rients Dijkstra wordt per knooppunt een stedenbouwkundige aangetrokken.

Enthousiasme

De locaties zijn door het CRa geselecteerd in samenwerking met Vereniging Deltametropool uit een lijst met plekken die door gemeenten, provincie of andere partijen zijn aangemeld bij het Loket. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van verschillende criteria waaronder de strategische betekenis van het knooppunt in het vervoersnetwerk, de complexiteit en relevantie van de opgave, en enthousiasme voor de aanpak bij verschillende betrokken partijen.

Slimme verbeteringen

Per knooppunt wordt onder co-financiering een ontwerpbureau ingeschakeld om samen met de gemeente, provincie, NS en andere relevante partijen op zoek te gaan naar slimme verbeteringen in de stationsomgeving. Belangrijke onderdelen van de opgave vormen een goede aansluiting tussen de verschillende zijden van het station, het beter organiseren van het langzaam verkeer en van de fietsenstallingen, en het beter op elkaar afstemmen van bestaande initiatieven en ontwikkeltrajecten.

De opgaven per knooppunt: Almere Centrum

Station Almere Centrum is het grootste intercitystation aan de Flevolijn, en het aantal reizigers zal naar verwachting de aankomende jaren verder blijven groeien. De verblijfswaarde en ontmoetingswaarde, en daarmee de economische waarde van het stationsgebied blijven echter achter bij de groei in reizigersaantallen en de snelle ontwikkeling van de stad. Met oog op het snel ontwikkelende stadscentrum en de wereldtentoonstelling Floriade in 2022 wil de gemeente, in samenwerking met partners, het station en het omliggende gebied transformeren tot visitekaartje van de stad. Het CRa en de gemeente Almere hebben het ontwerpbureau Marco.Broekman ingeschakeld om samen met een groot aantal partners in het gebied te werken aan een gezamenlijke en gefaseerde ontwikkelstrategie voor de stationsomgeving. Er wordt gestudeerd op zowel haalbare ingrepen op de korte termijn als een gezamenlijk gedragen toekomstvisie voor het stationsgebied.

Eindhoven

Opgaven per knooppunt: Eindhoven

Station Eindhoven is een van de belangrijkste knooppunten in Zuid-Nederland en zal naar verwachting de komende jaren flink blijven groeien. Zo is binnen het MIRT-onderzoek Brainport Avenue 2020-2040 de ambitie uitgesproken om het station op termijn uit te bouwen tot aantrekkelijk internationaal knooppunt en poort van de Brainport-regio. Met de ontwikkelingen van het afgelopen decennium is duidelijk dat het eindbeeld uit de Stationsvisie uit 2005 een stip op de horizon is geworden. Het station krijgt nu een stevige upgrade met onder meer een nieuwe reizigerspassage. De vastgoedontwikkelingen komen gefaseerd weer van de grond. Ontwikkelingen gaan nu stap voor stap, met meer flexibiliteit. In Eindhoven is ontwerpbureau Posad Spatial Strategies ingeschakeld om samen met het CRa, de gemeente, NS en andere stakeholders te werken aan een ontwikkelingsstrategie voor de verbetering van het totale stationsgebied als visitekaartje en entree van de Brainport. Het onderzoek zal zich vooral richten op de kansrijke kortetermijn-ingrepen, gericht op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Vervolg Loket Knooppunten

Binnenkort wordt ook het derde knooppunt uit de tweede tranche van het Loket bekendgemaakt. Hierover worden nog gesprekken gevoerd met de betrokkenen partijen. In het voorjaar zal begonnen worden met de selectie van nieuwe stationsgebieden voor de laatste serie stationsgebieden. Uit een evaluatie onlangs van de eerste resultaten van de knooppunten Weesp, Hoofddorp en Beverwijk bleek dat zowel gemeenten als het Ministerie van I en M zeer tevreden is over de aanpak van het Loket en enthousiast zijn over het vervolg.

Voor meer informatie en het aanmelden van knooppunten kunt u contact opnemen met projectleider Mike Emmerik: mike.emmerik@rijksoverheid.nl.

Lees Hands-on recepten voor de stationsomgeving voor de evaluatie en resultaten van de eerste reeks stationsomgevingen.