Berno Strootman: de meerduidigheid van het cultuurlandschap

Landschapsarchitect Berno Strootman is per 1 september 2016 door de staatssecretaris van Economische Zaken benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk en van andere partijen die de toekomst van het (cultuur)landschap en het waterbeheer betreffen. Zo is hij onder meer betrokken bij de landschappelijke gevolgen van de energietransitie en de uitwerking en uitvoering van het Deltaprogramma.

Berno Strootman

Strootman is nieuwsgierig van aard en ziet zijn aanstelling bij het Rijk als een ontdekkingstocht waarbij hij zijn brede expertise kan inzetten.“Het rijksadviseurschap zie ik als zeer zinvol. Als College van Rijksadviseurs kunnen we in onze advisering mede sturing geven aan belangrijke beslissingen over kwaliteit binnen het Rijk”, aldus Berno Strootman.

Deltaprogramma

Onder de grote thema’s die de komende jaren volgens Berno Strootman onontkoombaar zijn, zijn klimaatverandering en de concretisering van het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma moet de komende jaren zijn beslag krijgen in de uitvoering. Het wordt nog een klus, zegt hij, om de integraliteit van het programma overeind te houden in de concretisering en uitvoering van de plannen. “De mooie ambities moeten nu worden gerealiseerd. Daarbij ontbreken expliciete kwaliteitsdoelstellingen, zoals bij die bij Ruimte voor de Rivier wel zijn geformuleerd. Van de lessen van Ruimte voor de Rivier hoop ik veel te leren.”

Pittige discussie

Ook de energietransitie is een ruimtelijke uitdaging. Een goede stap is dat het Energieakkoord verplichtend wordt. Maar hoe wordt 80% energiereductie in 2050 bereikt? “Dit thema heeft op allerlei manieren ruimtelijke impact, van zonnepanelen op daken tot zonneakkers in het landschap. De windmolendiscussie is pittig. Ik wil me goed in deze thema’s verdiepen en voortborduren op wat mijn voorgangers al hebben gedaan. Onderzoeken ook welke ruimte het Rijk heeft om sturing te geven.”

Meerduidigheid van het cultuurlandschap

Berno Strootman ziet een grote opgave voor de integrale kwaliteit van het cultuurlandschap, waarbij goede productieomstandigheden voor de landbouw samengaan met natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. ‘De integrale kwaliteit van het  cultuurlandschap is de afgelopen jaren per saldo sterk teruggelopen. De omschakeling van landbouwbeleid naar voedselbeleid zoals staatssecretaris Van Dam heeft aangekondigd vind ik een intessante ontwikkeling: welke kansen biedt dit voor de kwalitatieve verbetering van het cultuurlandschap?”

Lange lijnen

Naast zijn eigen agenda, die hij de komende maanden gaat ontwikkelen, wil Strootman ook voortbouwen op het werk van zijn drie voorgangers. Het gaat in de veranderingen van het landschap immers om langjarige processen. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, zoals de omschakeling in het denken over waterbeheer bij de waterschappen, het kwaliteitsdenken en het meekoppelen van belangen. Ik wil onderzoeken wat er de afgelopen periode is gebeurd en welke grote lijnen dat oplevert.”

De combinatie van  integraal denken en aandacht voor schoonheid is tekenend voor de manier waarop Berno Strootman zijn vak uitoefent. ‘Ik smeed graag specialistische kennis samen tot integrale beelden. Ik vind het interessant om nieuwe vakgebieden te leren kennen en de relatie te leggen met het landschap. Het landschap is een integratiekader, hier komt alles  samen in één organisme, een levend systeem dat wordt beïnvloed door klimaat, water, natuur en natuurlijk de mens. In het optimaliseren van die interactie voel ik me als een vis in het water..’