Een greep uit het werk van de ontwerpers van de voormalige Dienst Landelijk Gebied

De voormalige Dienst Landelijk Gebied heeft een aanzienlijk deel van het Nederlandse Landschap heringericht. Vanaf 1935 was DLG namens de rijksoverheid verantwoordelijk voor de Nederlandse natuur- en landbouwstructuur. In de beginjaren, toen de dienst nog Cultuurtechnische Dienst en later Landinrichtingsdienst heette, stonden ruilverkavelings- en landinrichtingsoperaties in het agrarische productielandschap centraal. Later koos de dienst voor een integrale benadering van landbouw, natuur , landschap, recreatie en wonen.

DLG oogst
Ontwerp Renkums Beekdal, natuurlijk beekdal met industrieel karakter

Met het opheffen van de dienst in 2015 verdween het overzicht en eigenlijk ook het archief van al deze werkzaamheden. De ontwerpinspanningen liggen verborgen in ongerubriceerde digitale data. Het College van Rijksadviseurs heeft uitgeverij Blauwdruk gevraagd een eerste ordening aan te brengen en de potentie van dit ontwerp-oeuvre te illustreren met 15 sprekende voorbeelden. Het gaat hierbij om de periode 2005-2015 waarvan het werk digitaal beschikbaar is. Deze inventarisatie is vooral informatief van aard. Het archief is ruwweg in kaart gebracht door alle mappen te bekijken en kort te beschrijven op vooraf bepaalde aspecten. Meer dan 800 projecten verdeeld per regio zijn zo in tabelvorm gerubriceerd.

Het werk van DLG bevond zich veelal onder de radar van de publieke opinie. De werkzaamheden van de ontwerpers waren vaak ook relatief bescheiden en ondersteunend van aard. Toch is het werk van grote betekenis geweest voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap en het behoud en de ontwikkeling ervan. Het verkennen en vastleggen van het werk geef inzicht enerzijds in de totstandkoming van het hedendaagse landschap en anderzijds in de traditie van de inzet van de overheid voor een kwalitatief multifunctioneel cultuurlandschap.