College van Rijksadviseurs bezoekt provincie Groningen

Het College van Rijksadviseurs heeft op 22 en 23 mei een bezoek gebracht aan de provincie Groningen. Doel van dit werkbezoek was het uitwisselen van kennis over de ruimtelijke opgaven van het Noorden.  Thema ’s die aan de orde kwamen, zijn de gevolgen van de krimp, de aardbevingen, de energietransitie en de zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit in stad Groningen en het ommeland.

Het werkbezoek startte op 22 mei in Groningen, waar Rijksbouwmeester Floris Alkemade samen met de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf de tentoonstelling Wonen in Stadshart opende. Tijdens deze tweedaagse bezocht het College van Rijksadviseurs  meerdere locaties in de provincie. Een daarvan was Onderdendam, waar bewoners zelf aan de slag zijn gegaan met het opstellen van een dorpsvisie en actieplan voor een toekomstbestendig dorp. Ook gingen de Rijksadviseurs naar Delfzijl -Noord, waar op een groot leeg terrein door bewoners een wijkpark aangelegd is.

De Rijksadviseurs gingen ook in gesprek met vertegenwoordigers van diverse organisaties en met bewoners. Ze spraken o.a. met Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, Gedeputeerden Fleur Gräper (Ruimtelijke ordening, erfgoed, ruimtelijke kwaliteit) en Eelco Eikenaar (leefbaarheid, wonen, gaswinning). 

Openbare lezing

Het College van Rijksadviseurs gaf op 23 mei een openbare lezing aan de Gedempte Zuiderdiep 98 in Groningen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade gaf een toelichting op zijn essay, ‘De emancipatie van de periferie’. Rijksadviseur Daan Zandbelt vertelde over zijn rapport ‘Sterk Noord Nederland’ en hij lichtte tijdens deze lezing de werkagenda toe van het College van Rijksadviseurs. Deze agenda, die een week eerder was gepubliceerd, formuleert de thema’s waarop het College van Rijksadviseurs het Rijk de komend jaren zal adviseren: energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.  

CRA nieuw juli 2016

College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseur Berno Strootman en Rijksadviseur Daan Zandbelt. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Het CRa staat voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk is betrokken. Het CRa hanteert een brede definitie van ruimtelijke kwaliteit, waarbij naast integraliteit verbinding en diversiteit kernwaarden zijn. Het College maakt zelf geen ontwerpen of plannen, maar faciliteert de ruimtelijke planvorming. De verbindende blik van de ontwerper staat daarbij steeds centraal.