Young Innovators 2017 van start

Een nieuwe ronde Young Innovators is van start gegaan. Young Innovators is een programma waarbij het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten koppelt aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave. 

Young Innovators

De Young Innovators gaan de komende maanden aan de slag met opgaven van de provincie Zuid-Holland, de provincie Drenthe en het Waterschap Vallei en Veluwe.  Het college van Rijksadviseurs heeft drie bureaus geselecteerd die passen bij de opgaven waar de opdrachtgevers voor staan. De ontwerpers worden in hun opdracht bijgestaan door de Rijksadviseurs. De Young Innovators laten eind 2017 hun resultaten zien.

De opdrachten

Hergebruik en herstructurering van de bedrijventerreinen

In opdracht van de provincie Zuid Holland gaan de ontwerpers van Rademachers  & De Vries de schaal, de omvang en de potenties van bedrijventerreinen in de provincie in beeld brengen. Wat is hier ruimtelijk, maatschappelijk en programmatisch nodig? Welke toegevoegde waarde kunnen de nu kansarme bedrijventerreinen in de toekomst hebben? Hoe dragen ze bij aan de ruimtelijke kwaliteit van Zuid Holland?  De jonge ontwerpers worden hierin begeleid door Rijksadviseur Daan Zandbelt.

Vrijetijdseconomie

Het bureau Lama gaat in opdracht van de provincie Drenthe aan de slag met vrijetijdseconomie. Hoe kun je met de ontwikkeling van verblijfsrecreatie en recreatieve infrastructuur de attractiewaarde van Drenthe versterken? Rijksbouwmeester Floris Alkemade zal deze jonge ontwerpers begeleiden in hun opdracht.

Energietransitie

Het Bureau NOHNIK gaat in opdracht van het waterschap Vallei en Veluwe aan de slag met de ambitie van het waterschap om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hoe is het stelstel van waterlopen, dijken, kunstwerken en zuiveringen in te zetten bij de productie van hernieuwbare energie? Nohnik wordt in dit vraagstuk begeleid door Rijksadviseur Berno Strootman.