Bodemdaling hoog op de agenda

De karakteristieke veenweidegebieden in Nederland staan door bodemdaling zwaar onder druk. Het eeuwenoude veenlandschap dat is ontstaan door toepassingen vanuit de landbouw (melkveehouderij) kan door diezelfde landbouw in sommige gebieden meters wegzakken. De kosten die overheden hebben om het watersysteem op een voor de intensieve landbouw aanvaardbaar peil te houden, nemen steeds verder toe. Ontwerpend onderzoek kan bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen helpen om keuzes te maken die de bodemdaling doen stoppen, afremmen of laten gaan.

Bodemdaling

Heel Holland Zakt

Het Platform Slappe Bodem organiseerde rondom het vraagstuk van bodemdaling op 9 november in Rotterdam een tweede editie van het congres Heel Holland Zakt. Rijksadviseur Berno Strootman sprak daar zijn zorgen uit over het veenweidelandschap. Internationaal gezien zijn deze cultuurlandschappen misschien wel het meest Hollandse soort landschap dat er is. Maar door het kunstmatig lage grondwaterpeil oxideert het veen met enkele centimeters per jaar, met onder andere CO2-uitstoot tot gevolg. Hoewel boeren lang geleden met de productie van melk en kaas aan de basis stonden van het maken van het cultuurlandschap, diezelfde landbouw is met de huidige intensieve bedrijfsvoering ook debet aan de bodemdaling.

Kansrijke denkrichtingen

Het College van Rijksadviseurs agendeerde dit jaar al eerder bodemdaling in veengebieden op de Landschapstriënnale. Daar nodigde Berno Strootman vier ontwerpers uit kansrijke denkrichtingen te presenteren om met bodemdaling in het landelijk én het stedelijk gebied om te gaan. Maar ontwerpers kunnen alleen een verschil maken als ze met overheden en andere betrokkenen samenwerken. Op Heel Holland Zakt bleek de urgentie van een gezamenlijke aanpak voor bodemdaling in diverse regio’s in Nederland erg groot. Waterschappen, provincies en gemeenten in veengebieden trekken al samen op aan de hand van experimenten en technische oplossingen de problematiek tegen te gaan en hoge kosten voor de maatschappij te voorkomen.

Mooiwaartscafé

Rijksadviseur Berno Strootman sprak  ter gelegenheid van het Mooiwaartscafé op 12 oktober op uitnodiging van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit over bodemdaling in veenweidegebied. Bekijk de video met Berno Strootman en heemraad voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden Bert Groot.