Ontwerpen aan Nederland Fietsland

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het prettig fietsen blijft in onze grote steden? Dit gaat het College van Rijksadviseurs onderzoeken in samenwerking met de vier grote steden, het ministerie van IenW, de Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Utrecht. Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft dit onderzoek aangekondigd tijdens een lezing in Graz, Oostenrijk, waar hij op uitnodiging van de Universiteit en lezing gaf over het gebruik van de fiets in de Nederlandse stad.

fietsen in de stad

Nederland Fietsland

Met de groeiende belangstelling voor leefbare, gezonde en concurrerende steden zien we ook een toenemende aandacht voor de fiets. Middels het pleidooi ‘Nederland fietsland’ heeft het College van Rijksadviseurs in 2014 de positie van de fiets in het mobiliteitsdenken binnen de Rijksoverheid nieuw leven ingeblazen. Daarnaast worden binnen het Rijk, steden en provincies, verschillende programma’s opgezet om het fietsgebruik te stimuleren.

Nieuwe vraagstukken

Tegelijkertijd zien we nieuwe vraagstukken opkomen, die nog weinig onderzocht zijn. Met name in ruimtelijke zin. Zo ontstaan er in toenemende mate fietsfiles in de spits en we zien dat verschillende snelheden op het fietspad leidt tot gevaarlijke situaties of zelfs ongelukken. Ook op het gebied van fietsparkeren liggen er opgaven. En hoe gaan we om met de wildgroei aan fietsdeelsystemen die voor overlast en verrommeling in het straatbeeld kunnen zorgen? Het is de vraag welke ruimtelijke maatregelen we kunnen treffen om hier een passend antwoord op te geven om onze steden en dorpen ook in de toekomst aantrekkelijker te houden voor de fiets. Hoe zorgen we dat de fiets niet aan zijn eigen succes ten onder gaat?

Fietsen in de stad

Aanpak

Het College van Rijksadviseurs heeft daarom besloten om samen met de betrokken partijen de handen ineen te slaan om deze vraagstukken verder te verkennen door ontwerpkracht in te zetten rondom een aantal concrete vraagstukken in de vier grote steden.  Per stad is een bureau geselecteerd om ontwerpend onderzoek uit te voeren vanuit een specifieke invalshoek. Zo bekijkt bureau Maxwan in Utrecht welke ruimtelijke ingrepen bepaalde routekeuze en fietsgedrag kunnen beïnvloeden. Bureau Artgineering onderzoekt in Rotterdam hoe de barrièrewerking van infrastructuur kan worden overwonnen en de verbindingen met het landschap en aangelegen stedelijke gebieden kunnen worden verbeterd. De Urbanisten gaan in Amsterdam aan de slag met het vraagstuk hoe de fietswijk van de toekomst eruit kan zien, met als casus de nieuwe stadswijk Havenstad. En in Den Haag bekijken we met MUST hoe het fietsgebruik in het centrum in goede banen te leiden.

Naar verwachting worden de onderzoeken begin 2019 afgerond. De uitkomsten zullen gedeeld worden met een brede groep van geïnteresseerden zodat ook andere steden van de opgedane kennis gebruik kunnen maken.