Aandacht gevraagd voor archieven tuin- en landschapsarchitecten

Het vakgebied van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur geniet zowel nationaal als internationaal grote bekendheid en waardering. Toch is het beheer en de ontsluiting van de archieven van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten niet goed geregeld. Het College van Rijksadviseurs heeft haar zorgen hierover besproken met minister Ingrid van Engelshoven van OCW. Daarnaast vraagt het College in een brief aan de minister aandacht voor dit probleem.

De Rijksadviseurs stellen in hun brief dat - gelet op de beeldbepalende en culturele betekenis van deze discipline voor onze leefomgeving - het te betreuren is dat richtlijnen en beleid voor de archieven van de tuin- en landschapsarchitecten ontbreken. De urgentie om hiervoor een oplossing te vinden, neemt toe omdat de archieven van de naoorlogse generatie tuin- en landschapsarchitecten na hun overlijden dreigen te worden vernietigd.

Archieven van toonaangevende landschapsarchitecten dreigen verloren te gaan, omdat er geen archiefbeherende instelling van het ministerie van OCW opdracht heeft gekregen ze te aan te trekken en te ontsluiten. Het College van Rijksdviseurs ziet de Rijkscollectie Architectuur, die wordt beheerd door Het Nieuwe Instituut (HNI), als de meest aangewezen locatie om het werk van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten voor komende generaties op professionele wijze te ontsluiten.

Wet op de architectentitel

Sinds afgelopen jaar is het ministerie van OCW verantwoordelijk voor de Wet op de Architectentitel. In deze wet worden architecten, tuin- en landschapsarchitecten, interieurarchitecten en stedenbouwers als een samenhangend veld van disciplines benaderd en staat de kwaliteit van deze disciplines ter bescherming van de consument en de leefomgeving centraal.