Ontwerpend onderzoek Groene Hart

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman heeft afgelopen jaar op verzoek van de Stuurgroep Groene Hart zijn visie gegeven op de concretisering van het ‘Perspectief Groene Hart 2040’ ,gemaakt door provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. In dit perspectief worden opgaven en ambities helder benoemd, maar nog geen oplossingen. In samenspraak met de Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van Zuid-Holland en Utrecht hield Strootman een pleidooi voor het inzetten  van ontwerpend onderzoek om oplossingen voor de grote opgaven in het Groene Hart, in samenhang met elkaar, een stap dichterbij te brengen.

Groene hart

Rijksadviseur Berno Strootman adviseerde om bodemdaling  als  dominante  insteek te kiezen in het ontwerpend onderzoek en die te koppelen aan agrarische bedrijfsstijlen. Hierop gebaseerd zou een gedifferentieerde visie op de toekomst van de landbouw in het gebied moeten worden ontwikkeld, in samenhang met een visie op de toekomst van wonen en werken. Een van de belangrijke vragen in het ontwerpend onderzoek is wat het concept ‘Groene Hart’ voor de ruimtelijke uitdaging van bodemdaling en waterbeheer betekent. De overall-visie op het Groene Hart zou moeten worden uitgewerkt - en tevens verder worden verdiept - door gebiedsprocessen op de schaal van (toekomstige) waterhuishoudkundige eenheden.

Nationale Omgevingsvisie

Strootman adviseerde ook om het Rijk te betrekken bij het maken van keuzes rond de opgaven in de veengebieden van het Groene Hart. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) krijgt bodemdaling in veenweidegebieden veel aandacht. Het terugdringen van de CO2-uitstoot staat hoog op de agenda van het kabinet.

Wat de Rijksadviseur betreft, treden de provinciebestuurders gezamenlijk daadkrachtig op bij het maken van keuzes voor een toekomstbestendig Groene Hart: “Neem je verantwoordelijkheid, maak je ambities duidelijk en maak heldere keuzes op het niveau van het Groene Hart als geheel, in de context van de Randstad. Zorg ervoor dat de stevige ambities uit het Perspectief 2040 ook stevig landen in de provinciale Omgevingsvisies.”

Stuurgroep Groene Hart

De Stuurgroep Groene Hart  heeft zijn advies ter harte genomen en aan de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit Paul Roncken (Utrecht) en Harm Veenenbos (Zuid-Holland) gevraagd om aan de slag te gaan met het ontwerpend onderzoek naar het Groene Hart.