Bijeenkomst Via Parijs

Hoe kunnen we de energietransitie zo inzetten dat Nederland er rijker, hechter en schoner van wordt? Die vraag staat centraal op dinsdag 10 december tijdens de bijeenkomst over de ontwerpverkenning Via Parijs, een onderzoek van het College van Rijksadviseurs.

De bijeenkomst start met een toelichting op de ontwerpverkenning door Rijksadviseur Daan Zandbelt. Hij adviseert om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. “Koppel de energieopgave aan regionale opgaven en identiteit."

Visie Rijk

Ook legt hij de nadruk op de rol van het Rijk in de energietransitie. Momenteel werken gemeenten, provincie en waterschappen op regionaal niveau samen met stakeholders aan dertig Regionale Energiestrategieën (RES), waarin voorstellen worden gedaan voor de opwekking, de opslag en het transport van duurzame energie. “Het Rijk moet een eigen visie op de energietransitie ontwikkelen, niet om de baas te spelen maar om als volwaardige gesprekspartner te kunnen fungeren. De opgave is namelijk zoveel breder dan alleen energie. Het gaat ook om ruimtelijke ordening en technologische efficiency,” aldus Daan Zandbelt.

Discussie

Na zijn toelichting reageren er mensen uit verschillende sectoren op het advies. Dit leidt tot een interessante discussie, over wenselijke toekomstbeelden, haalbaarheid en betaalbaarheid. De discussie is scherp, maar het gevoel dat we het samen moeten doen overheerst. “Het is een verbouwing met de winkel open” aldus Ferry Beerepoot, programmaleider RES MRDH. Nicolle Olland van RES Arnhem Nijmegen noemt dat "het ontbreken van ordenende principes bij de opdracht van de RES, de RES niet van de plicht ontslaat daar iets mee te doen".

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst is terug te lezen in dit artikel in de Cobouw.
Ook is er een videoverslag gemaakt van de bijeenkomst.

Meer informatie:

In Via Parijs schetst het College van Rijkadviseurs hoe Nederland er uit kan zien na de energietransitie. De ontwerpverkenning – uitgevoerd door Studio Marco Vermeulen – verbindt de energietransitie met andere opgaven, zoals het verduurzamen van de landbouw, de woningbouwopgave en met de bestaande kwaliteiten van ons land.