Bossenstrategie: met bos en bomen het landschap versterken

De Bossenstrategie is een enorme kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan ons landschap. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over deze bossenstrategie. De kwaliteit van het landschap loopt al decennialang terug. In dit advies laat het College van Rijksadviseurs zien hoe nieuw bos en meer bomen de kwaliteit van het landschap kunnen versterken.

Visie Groote Peel

Het realiseren van meer bos en bomen is niet alleen een kwestie van getallen. Die bossen en bomen moeten ook op de juiste plek terecht komen. In een vol land als Nederland, met veel claims op iedere vierkante meter, zijn er geen eenvoudige oplossingen. Het College van Rijkadviseurs stelt dat dit niet gaat lukken zonder het maken van slimme functiecombinaties. Ook daadkracht op het vlak van ruimtelijke ordening, samenwerken met andere beleidsprogramma’s en een scherp oog voor de mogelijkheden van ieder landschapstype zijn onmisbaar.

Advies

Om met nieuw bos en meer bomen de kwaliteit van het landschap te versterken, adviseren de Rijksadviseurs om goed aan te sluiten bij de karakteristieken van de verschillende landschapstypen. Het Nederlandse landschap kent een grote diversiteit. Bij elk landschapstype horen ruimtelijke principes, streekeigen landschapselementen en specifieke boomsoorten. Dat moet het uitgangspunt zijn bij het realiseren van de opgave uit de Bossenstrategie.

Daarnaast doet het College van Rijkadviseurs aanbevelingen om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versterken door de oorspronkelijke ambities van de ecologische hoofdstructuur en de in 2014 geschrapte robuuste verbindingszones alsnog te realiseren en daarbij met name in te zetten op ondervertegenwoordigde bosecosystemen. Bos, beplantingssingels of agroforestry zijn bovendien goed in te zetten in bufferzones rondom Natura 2000-gebieden. Hiermee kan de stikstofbelasting van deze gebieden worden gereduceerd.

Ook adviseert het College over het realiseren van bos in de nabijheid van steden en over het uitbreiden van het aantal bomen in de stad. Het college ziet daarnaast veel kansen voor meer bos en vooral ook landschapselementen en agroforestry door nauwe samenwerking met de landbouw.

Het advies is opgesteld op verzoek van het Ministerie van LNV en de provincies.

Download het advies over de bossenstrategie