Editie 2022 van Young Innovators van start

Net voor de zomer selecteerden het College van Rijksadviseurs en de co-opdrachtgevers zes Young Innovators voor dit jaar. Zij gaan aan de slag met een ontwerpend onderzoek waarin ruimtelijke en maatschappelijke thema's elkaar versterken en nieuwe, inspirerende perspectieven bieden. Met dit Young Innovator programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit en transitie van de landbouw.

logo Young Innovators

Politie

Studio Obscura, Kasia Nowak en Jens Jorritsma gaan voor het Atelier Politiebouwmeester werken aan de transformatie-opgave van het politiebureau ‘De Eenhoorn’ uit 1975, in Amsterdam. Francesco Veenstra begeleidt het project als Rijksbouwmeester. De vraag is in hoeverre dit gebouw nog passend en wenselijk is in de huisvestingsportefeuille van de eenheid Amsterdam. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijke herontwikkeling van dit object, het gebouw in zijn omgeving, de maatschappelijke impact van dit soort objecten, de zichtbaarheid van de politie in de stad, en het mogelijke medegebruik door andere overheids- en/of ketenpartners en eventuele anderen. Het gebouw en de omgeving zijn kenmerkend voor vergelijkbare ontwerpopgaven in o.a. Groningen, Utrecht en Arnhem. De uitkomsten uit het Young Innovator traject kunnen daardoor ook breder ingezet worden.

Bodemgoud

Voor het Rijksvastgoedbedrijf buigt Charlotte van der Woude zich over de vraag hoe het Rijksboerenland in de Noordoostpolder zich ontwikkelt tot een Rijk Boerenland van de toekomst. Van het nieuwe vruchtbare ingepolderde landschap met pionierende agrariërs in de context van ‘Nooit meer honger’ naar de huidige nog steeds vruchtbare polder waar, ondanks de gunstige bodem, diverse uitdagingen liggen om te komen tot een duurzame kringlooplandbouw. Sinds de inpoldering is er veel veranderd in de aard van de landbouw, de gesteldheid van de bodem en het watersysteem. Met name in de Noordoostpolder is de situatie plaatselijk problematisch om regulier te kunnen blijven boeren. Wat zijn de nieuwe mogelijkheden? Rijksadviseur Jannemarie de Jonge gaat Charlotte van der Woude hierin begeleiden.

Vakantiepark van de toekomst

Voids Urbanism is geselecteerd voor de opgave van de stichting Vitale Vakantieparken om een scenario vorm te geven omtrent ‘Het vakantiepark van de Toekomst’. Hoe kan hierover nagedacht worden tegen het licht van de recente ontwikkelingen van vakantieparken in Gelderland? In de parken speelt nu onder andere ondermijning, brandveiligheid en permanente bewoning. Hoe kan het ‘Park van de Toekomst’ hierin een oplossing bieden en tegelijkertijd uitkomst bieden op duurzaamheidsthema’s en -kansen als energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit? Naast de vele vakantieparken bevinden zich op de Veluwe andere terreinen die in de komende jaren getransformeerd gaan worden, zoals defensieterreinen en landgoederen. Wat is hun toekomstige rol? Wouter Veldhuis begeleidt Voids in deze opgave.

Nagele

De uitbreiding van Nagele is de opgave van gemeente Noordoostpolder waar Dérive, het bureau voor onderzoek, architectuur en urban strategies, zich op gaat toeleggen. Zij krijgen daarbij begeleiding van Rijksadviseur Wouter Veldhuis. Nagele staat voor een belangrijke opgave. De krapte op de woningmarkt heeft ook dit dorp bereikt en het dorp wil graag uitbreiden. De afgelopen jaren zijn vooral gericht geweest op de vernieuwing van de bestaande woningvoorraad en inbreiding van het dorp. Die mogelijkheden zijn nu op. Uitbreiding geeft een unieke kans om de leefbaarheid te versterken en meer draagvlak te creëren voor voorzieningen in het dorp. Maar hoe breid je een dorp uit dat vanaf haar ontstaan geroemd wordt om het innovatieve karakter van het ontwerp? Dan kan niet volstaan worden met een ‘reguliere verkaveling’. Een uitbreiding van Nagele is daarom gebaat bij inspiratie en ontwerpkracht van een Young Innovator.

Agroforestry

Agroforestry wordt gezien als een kansrijke ontwikkeling om natuur en landbouw meer te verbinden en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw. Het ministerie van LNV heeft dit onderwerp ingebracht en Young Innovator Berte Daan is hiervoor geselecteerd. De ontwikkeling van agroforestry legt een aantal knelpunten bloot met betrekking tot de inpassing in het landschap. Huidige bepalingen in onder andere bestemmingsplannen zijn erop gericht om kenmerkende karakteristieken of functies van dat landschap te beschermen. Agroforestry sluit niet altijd goed aan bij deze kenmerken of functies. Op welke manier kan agroforestry het landschap verrijken en hoe kan agroforestry worden toegepast in landschappen waar dit op dit moment knelt? Jannemarie de Jonge begeleidt Berte Daan bij deze opgave.

De Binckhorst

De Binckhorst is een oud industrieterrein in Den Haag, aan de rand van het centrum en grenzend aan Voorburg en Rijswijk. Met het RVB als co-opdrachtgever en Francesco Veenstra als begeleider gaat Nadia Pepels van Studio Nadianena zich buigen over de Binckhorst. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in de Binckhorst twee grote gebouwen gelegen aan het spoor waar ambtenaren zullen worden gehuisvest, gecombineerd met publiek programma en wonen. Het beeld dat er van een muur van ambtenaren langs het spoor ontstaat is onwenselijk. Binnen de Binckhorst moeten daarnaast  maatschappelijke opgaven opgelost worden, als: voldoende betaalbare woningen, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving en hergebruik van bestaande panden. Het mengen van functies zoals wonen, werken en maatschappelijk programma versterkt de integrale benadering en helpt bij verduurzaming van gemeenschapsvorming, milieu en stedelijkheid. Hoe kan het vastgoed van het rijk in tijdelijke en permanente ontwikkeling hieraan bijdragen?

De Young Innovators werken tot eind december aan de opgaven. Het verslag van de tussenpresentatie in oktober en de resultaten van het programma eind december worden via de website van het College van Rijksadviseurs gedeeld.