Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw

Meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit met elkaar verenigen. Dat is het doel van het traject Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw. Afgelopen donderdag kwamen beleidsmakers, adviseurs en vertegenwoordigers uit de bouwwereld bijeen in het Johan de Witthuis in Den Haag. De bijeenkomst markeerde de start van het traject, dat het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoeren. 

Het is van groot belang de kwaliteitsaspecten bij fabrieksmatig bouwen te blijven agenderen en te borgen. Juist nu, met de wens tot versnelling en verduurzaming van de woningbouw. Het project Ruimtelijke Kwaliteit bij Fabrieksmatige Woningbouw gaat over de noodzaak om twee maatschappelijke belangen – meer goede woningen op de korte termijn én blijvende ruimtelijke kwaliteit – te verenigen, want ze sluiten elkaar niet uit, mits de praktijk zorgvuldig is. En bij die zorgvuldige praktijk hoort een andere manier van inrichten van het proces. Een nieuwe bouwcultuur is noodzakelijk voor het creëren van toekomstbestendige en veerkrachtige buurten en dorpen.

Het is van groot belang de kwaliteitsaspecten bij fabrieksmatig bouwen te blijven agenderen en te borgen. Juist nu, met de wens tot versnelling en verduurzaming van de woningbouw.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst werd een begin gemaakt met samen nadenken over het ontwikkelen van handvatten en richtlijnen die gericht zijn op partijen uit de praktijk: bestuurders, opdracht­gevers, bouwers, ontwerpers, overheden, maar ook beoordelaars van ruimtelijke kwaliteit. De partijen spraken over hoe de kennis en kunde die wordt ont­wikkeld optimaal, kwalitatief en kwantitatief, samen met ontwerpers en de overheid kan worden ingezet voor de woningbouwopgave. Streven is om na dit jaar een ruimtelijk kwaliteitskader voor fabrieksmatige woningbouw te hebben gecomponeerd, waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Presentaties

De dag begon met presentaties en een gezamenlijk gesprek onder leiding van Thijs Asselbergs. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra ging in op de rol van de ontwerper. Frits Palmboom sprak over het belang van de stedenbouwkundige inpassing van fabrieksmatige woningen. Namens het projectteam, bestaande uit Iris Thewessen en Lena Knappers van het CRa en Vibeke Gieskes van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, gaf Iris Thewessen een toelichting op het projectvoorstel. Vervolgens gingen de aanwezigen in gesprek over een aantal stellingen.

Excursie

’s Middags werd een bezoek gebracht aan Juko in Nieuwegein van Plegt-Vos en Mitros, Stek in de Groote Wielen in Den Bosch van Zayaz, Barli en Tom van Tuijn en aan de fabriek van The New Makers in Ridderkerk.

Publicatie

De publicatie van Frits Palmboom 'Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw' is hier te bestellen.