Dashboard Verstedelijking

Hoe levert de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde? Waarom heeft het Rijk hier belang bij?

©Dashboard Verstedelijking

Het aantal huishoudens in met name de stedelijke regio’s blijft voorlopig groeien. Verschillende prognoses voorspellen een bouwopgave van ca. 1 miljoen woningen voor de periode tot 2040. In de komende jaren is de bouw van circa 50.000 woningen per jaar nodig, maar de huidige productie loopt daar behoorlijk op achter. 

Met de oplopende druk op de woningmarkt is onder ruimtelijk professionals het debat losgebarsten over waar we moeten gaan verstedelijken. Dit gaat dan vaak over binnen of buiten de stad bouwen - een vrij eenzijdig manier om grip te krijgen op de woningbouwopgave. Voor locatiekeuze is een veelzijdiger afwegingskader nodig.De woningbouwopgave is tenslotte niet alleen een doel op zich, maar vormt ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken. De locatiekeuze van woningbouw heeft effect op de economische vitaliteit, mobiliteitsgedrag, het versnellen van de energietransitie en de leefbaarheid van bestaande wijken. De vraag is op welke plekken het bouwen van nieuwe woningen de meeste maatschappelijke meerwaarde genereert.

Overheden en marktpartijen hebben echter maar beperkt inzicht in de verschillende directe en indirecte effecten van verstedelijking, met name als deze verder reiken dan de locatie en de tijdspanne van de ontwikkeling zelf.

Het College van Rijksadviseurs biedt met het Dashboard Verstedelijking inzicht in hoe de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde levert en waarom het Rijk hier belang bij heeft. Dit doen we op schaal van de regio en een generatie vooruit. Daarnaast is het Dashboard een instrument dat regio's kan helpen integrale afwegingen te maken in hun verstedelijkingsstrategie. 

Presentatie

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt heeft op 16 oktober het Dashboard Verstedelijking aangeboden aan Hans Tijl van het Ministerie van BZK. Het Dashboard is het resultaat van een onderzoek geïnitieerd door Rijksadviseur Daan Zandbelt en mede gefinancierd door de directies Ruimtelijke Ordening en Woningmarkt van BZK.