Knooppunt Almere Centrum

Station Almere centrum is het grootste intercitystation aan de Flevolijn, gekarakteriseerd door een sterke woon-werk pendel naar Amsterdam. 50% van de forenzen reist met de trein, maar een tegenspits beweging komt nog moeizaam op gang. Wel is het aantal in-en uitstappers de afgelopen jaren flink gestegen door de opening van de Hanzelijn en een steeds aantrekkelijker wordend stadscentrum. Naar verwachting zal deze groei de komende jaren doorzetten. De verblijfskwaliteit van het station en het stationsgebied blijven echter achter bij groei in reizigersaantallen en de snelle ontwikkeling van de stad. Het karakteristieke rode stationsgebouw van architect Peter Kilsdonk uit 1987 is verouderd en blijkt lastig te onderhouden. Daarnaast zijn de verbindingen met de omliggende stad en het busstation slecht. Met oog op het snel ontwikkelende stadscentrum en de wereldtentoonstelling Floriade in 2022 wil de gemeente, in samenwerking met partners, het station en het omliggende gebied transformeren tot visitekaartje van de stad.

De gemeente Almere heeft zich aangemeld bij het loket knooppunten om relevante partijen bijeen te brengen en gezamenlijk te werken aan de integrale ontwikkeling van het stationsgebied. Dit moest enerzijds leiden tot versterking van het stadshart Almere en anderzijds meer draagvlak creëren voor het openbaar vervoer. Samen met ontwerpbureau Marco.Broekman is op zoek gegaan naar de knelpunten en kansen in de stationsomgeving met als doel een gefaseerde ontwikkelstrategie voor het stationsgebied te formuleren waarbinnen initiatieven en investeringen gebundeld kunnen worden. Op basis van een ruimtelijke analyse, gesprekken met diverse stakeholders in het gebied en de vergelijking met een aantal referentieprojecten, zijn een aantal toekomstscenario’s onderzocht. Ook is ingezoomd op verschillende cruciale ruimtelijke componenten zoals het busstation, het station en de openbare ruimte. In de laatste fase zijn vervolgens de keuzes met betrekking tot verschillende ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingsacties inzichtelijk gemaakt en in de tijd geplaatst. Op deze manier is inzicht verkregen in de bandbreedte van ingrepen en een grof gevoel voor planning. Hierdoor kon een groslijst worden opgesteld van mogelijke interventies in het gebied.

Almere2

Resultaat

In de laatste fase van het knooppuntenloket in Almere bleek dat de scherpe probleemstelling en de complexiteit van de opgave reden was voor de partijen om een bestuurlijk overleg te organiseren tussen NS, ProRail, de gemeente en de provincie. Gezamenlijk is besloten een vervolgtraject te starten waarin enerzijds is gepoogd de ruimtelijke studie een slag verder te brengen en anderzijds meer zicht te krijgen op de bijbehoren kosten en een realistische planning. Hiervoor is een Value Engineering traject opgestart door specialisten van Prorail in samenwerking met Movares en marco.broekman. Ook is een procesmanager vanuit APPM betrokken om dit vervolgtraject te begeleiden. Het is de gezamenlijke ambitie van de partijen om de studie binnen het loket knooppunten verder uit te werken tot een globaal strategisch programma van eisen, met als doel om in de loop van 2017 tot een intentieovereenkomst te komen met de betrokken partijen. Het College van Rijksadviseurs is gevraagd bij het vervolgproces betrokken te blijven om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.