Knooppunt Beverwijk

Station Beverwijk is een van de grotere knooppunten aan de Kennemerlijn, met in de nabije omgeving diverse (regionale)voorzieningen zoals winkels, scholen, het Rode Kruis Ziekenhuis en de Bazaar. Het stationsgebied is echter erg gefragmenteerd en de ruimtelijke kwaliteit van her gebied was laag. In 2008 heef de gemeente daarom een visie opgesteld om het stationsgebied te transformeren tot representatieve entree voor de stad met een ondergrondse fietsenstalling, een nieuwe maaiveldinrichting en vastgoedontwikkeling. Door de economische cisis bleek uitvoering van het plan echter lastig. Investeerders trokken zich terug en ontwikkelingen werden stil gelegd of afgeblazen. Toch is de gemeente blijven investeren in het gebied. Zo is in 2012 het nieuwe stadhuis opgeleverd, werden een nieuw busstation en een ondergrondse fietsenstalling aangelegd, en is recentelijk een het stationsplein opnieuw ingericht. Ook lopen er een aantal andere programma’s zoals herinrichting van de winkelstraat en de transformatie van het bedrijventerrein ten zuiden van het station naar een meer gemengd gebied.

Het loket knooppunten is door de gemeente benaderd om mee te denken over de toekomst van het stationsgebied. Het was daarbij de uitdaging om samenhang te vinden tussen de verschillende lopende trajecten en realistische fasering te vinden voor ontwikkeling en verbetering van het stationsgebied. Samen met ontwerpbureau One-Architecture is in eerste instantie een karakterstudie uitgevoerd door middel van ruimtelijke analyse en workshops met diverse stakeholders. In deze karakterstudie zijn de sterke en zwakkere punten en ruimtelijke kwaliteit van de stad in het algemeen en het stationsgebied in het bijzonder in kaart gebracht. Daarbij werd als snel duidelijk dat dit perspectief zich niet moest beperken tot de direct stationsomgeving, maar een groter gebied moest omvatten. Vervolgens is verder gestudeerd op de gewenste ruimtelijke programmering die het functioneren van station en stationsgebied kunnen verbeteren. Vandaaruit zijn concrete maatregelen benoemd die zowel ingaan op ingegrepen in de openbare ruimte, als het (tijdelijk) gebruik van het gebied. Ook is samen met Site Urban Development een consultatiegesprek georganiseerd met marktpartijen om de mogelijkheden voor ontwikkeling op de braakliggende kavels inzichtelijk te maken.

Beverwijk

Resultaat

In navolging op de betrokkenheid van het CRa rondom knooppunt Beverwijk heeft de gemeente een uitvoeringsstrategie opgesteld met daarin een reeks kleinere maatregelen op zowel het gebied van programmering, ruimtelijke ingrepen en beleid en regelgeving (aanpassen bestemmingsplan). Daarnaast zijn de gesprekken met markpartijen voortgezet met als doel ontwikkeling van de grond te krijgen dat het gebruik van het knooppunt kan ondersteunen. Ook wordt in regionaal verband gesproken over ontwikkeling rondom de knooppunten op de Kennemerlijn, met als doel het treingebruik te vergroten en de frequentie in de dienstregeling weer te verhogen.