Knooppunt Den Haag Laan van NOI

Station Den Haag Laan van NOI ligt op de corridor tussen Amsterdam en Rotterdam met een aftakking naar Den Haag Centraal – een van de drukste trajecten van het land. Sinds 2006 is het een belangrijk overstapstation tussen het landelijke spoorwegnet en de drie lijnen van het RandstadRail netwerk dat Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag met elkaar verbindt. Ook HTM tram 2,3 en 4 stoppen hier.

DenHaag2

Het station ligt op de grens van de gemeente Den Haag en de gemeente Voorburg. Aan de Haagse zijde ligt het Beatrixkwartier, een van de belangrijkste kantoorlocaties van Nederland, met direct naast het station het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de komende jaren getransformeerd wordt tot verzamelgebouw met wonen en werken. De ambities van de gemeente voor het gebied zijn hoog. De uitstraling van het station en het stationsgebied sluiten echter niet aan bij de vervoerskwaliteit en de strategische positie van dit gebied in de regio. Het station heeft een gedateerde uitstraling en de stationsomgeving oogt rommelig, maar vanuit transfer capaciteit is er geen urgentie om iets aan het station te veranderen.

De gemeente Den Haag heeft station Laan van NOI eind 2016 aangemeld bij het Loket Knooppunten voor ondersteuning bij het opstellen van een breed gedragen toekomstbeeld en een stapsgewijze ontwikkelstrategie voor het gebied dat ook wel de High Tech Security Campus wordt genoemd. Het College van Rijksadviseurs heeft vervolgens ontwerpbureau CIVIC gevraagd een verkennende studie uit te voeren naar manieren waarop het gebied van circa een kilometer rondom het station zich kan ontwikkelen. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag, de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS Stations, Prorail, Bureau Spoorbouwmeester en HTM.

Uit deze studie is een advies voorgekomen met bijbehorend ontwikkelkader dat een stapsgewijze ontwikkeling van het gebied mogelijk moet maken. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het vergroten van de levendigheid het gebied, het verbeteren van de openbare ruimte, plek voor kleinschalige initiatieven (placemaking). Dit moet ervoor zorgen dat het stationsgebied wordt getransformeerd van logistieke knoop, naar aantrekkelijk verblijfsgebied en hart van de campus. Daarnaast zijn er ook opgaven gedefinieerd die verder onderzocht moeten worden, zoals de vormgeving en het functioneren van het stationsgebouw zelf en een lange termijn oplossing om de capaciteit van het fietsparkeren te vergoten. Ook zijn er verschillende oplossingsvarianten benoemd met de voor- en nadelen per variant, zodat de betrokken partijen hierover samen een afweging kunnen maken.

Resultaten en vervolg

Bij afronding van het loket knooppunten hebben de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg de samenwerking voortgezet met het idee een businesscase op te stellen voor het gehele stationsgebied. De gemeente Den Haag heeft daarnaast aangegeven het gebied rondom Laan van NOI met prioriteit tot ontwikkeling te willen brengen en te transformeren tot een plek voor bedrijvigheid, onderwijs en 1200 tot 2000 woningen. Er is een gebiedsagenda opgesteld met de ambities en opgaven voor de komende jaren. Hierin wordt onder andere de herontwikkeling van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genoemd, de verbetering van de openbare ruimte, het toevoegen van groen, de aansluiting op omliggende wijken en vernieuwing van het station tot aantrekkelijke en hoogwaardig stedelijk knooppunt. De agenda gaat daarnaast ook uit van woningbouw aan de Van Alphenstraat, waar ook groen- en speelvoorzieningen gerealiseerd moeten worden.