Knooppunt Eindhoven

Station Eindhoven is een van de belangrijkste knooppunten in de regio en zal naar verwachting de komende jaren flink groeien. Zo is binnen het MIRT-onderzoek Brainport Avenue 2020-2040 en de gebiedsvisie Brainport City 2020 -2040 de ambitie uitgesproken om het station op termijn uit te bouwen tot aantrekkelijk internationaal knooppunt met verbindingen naar Duitsland en België om zo de positie van Brainport in Noordwest-Europa te versterken. De gemeente ziet het stationsgebied, samen met het stadscentrum, dan ook als belangrijke gebiedsopgaven. Aan de zuidzijde van het station vinden momenteel diverse vastgoedontwikkelingen plaats en maakt de gemeente plannen voor verbetering van de openbare ruimte en de verbinding met het centrum. Daarnaast heeft Prorail de afgelopen jaren gewerkt aan verbreding van de reizigerspassage om het station klaar te maken voor een stijging aan reizigersaantallen. Aan de noordzijde komt deze tunnel echter uit op een door infrastructuur gedomineerd gebied, met weinig verblijfskwaliteit. Aan deze zijde bevinden zich busstation Neckerspoel, een aantal grote bedrijven en de campus van zowel de Technische Universiteit als Hogeschool Fontys. Hier ligt een grote herinrichtingsopgave om het gebied meer verblijfskwaliteit te geven en aantrekkelijker te maken voor voetgangers. Dit is met name urgent vanwege de grote stroom voetgangers die dagelijks van en naar het station en de universiteitscampus lopen.

Middels het loket knooppunten heeft het College van Rijksadviseurs de gemeente geholpen bij het maken van een strategie voor verbetering van het noordelijke stationsgebied. Ontwerpbureau Posad is gevraag een ruimtelijke analyse uit te voeren en gesprekken te voeren met een aantal belangrijke stakeholders in her gebied, waaronder ProRail, NS, de TU Eindhoven en diverse gebouweigenaren. Op basis hiervan zijn een aantal opgaven geformuleerd die op korte termijn een impuls kunnen geven aan verbetering van het stationsgebied. Door de her-organisatie van een aantal verkeersstromen bleek het mogelijk een autoluw entreeplein te creëren en een extra route voor voetgangers te introduceren in het verlengde van de reizigerspassage. Ook zijn voorstellen gedaan om de oversteek van de Fellenoord voor langzaam verkeer te verbeteren. Tot slot zijn aanbevelingen gedaan voor vervolg stappen, zoals een studie naar inpassingen van het busstation op lange termijn en de mogelijke afwaardering van de Fellennoord.

Eindhoven

Resultaten en vervolg

Bij afronding van het loket knooppunten heeft de gemeente Eindhoven 3 gebieden benoemd die op korte termijn verbeterd moeten worden. Dit zijn het plein aan de noordzijde bij de stationsentree, het verplaatsen van de K&R om meer ruimte te creëren voor voetgangers, en het aanleggen van een bushalte voor internationale bussen. Deze ingrepen zijn verder doorgesproken met een aantal relevante partijen en worden in mei 2017 geagendeerd in het worden in 2017 twee vervolgstudies opgestart. Zo worden de mogelijkheden bestudeerd om de Fellenoord te transformeren tot stadsboulevard met meer ruimte voor langzaamverkeer en Barrièrewerking. Ook wordt verder nagedacht over de toekomstige inpassingen van busstation Neckerspoel.