Knooppunt Hoofddorp

Station Hoofddorp ligt tussen Schiphol en Leiden - een corridor binnen het programma hoogfrequent spoor (PHS). Het station is strategisch geleden nabij de luchthaven en heeft door de aansluiting op het R-Net bussysteem en de goede autobereikbaarheid een hoge vervoerswaarde. De kwaliteit van de stationsomgeving is echter laag en ook de verbinding met omliggende gebieden laat te wensen over. De openbare ruimte ligt er netjes bij, maar oogt kil en door het ontbreken van aangename faciliteiten fungeert het niet als ontmoetingsplek. De langzaamverkeersroutes zijn soms onduidelijk en het gemotoriseerd verkeer is erg dominant. Daarbij bestaat het omliggende gebied voornamelijk uit kantoorgebouwen waardoor een goede functiemenging en verblijfskwaliteit ontbreekt. Het nieuwe kantorenpark Beukenhorst-Zuid doet het erg goed en huisvest een aantal grote internationale bedrijven, maar Beukenhorst-Oost en West – waar ook de route naar het stadscentrum doorheen loopt – kampen met veel leegstand en achterstallig onderhoud.

Binnen het programma Hoofddorp Centraal werk de gemeente daarom samen met omwonenden, marktpartijen en andere belanghebbende aan een de verbetering van het gebied tussen station en centrum. Ze heeft het College van Rijksadvieurs gevraagd om vanuit haar kennis en ervaring mee te denken over de toekomst van het stationsgebied. Daarnaast heeft het CRa geholpen om de energie die zowel maatschappelijk als bestuurlijk werd losgemaakt binnen Hoofddorp Centraal, om te zetten in een stapsgewijze ontwikkelstrategie met concrete acties ter verbetering van het functioneren van het knooppunt in haar omliggende gebied. Gezamenlijk is ontwerpbureau POSAD ingeschakeld om een ruimtelijke analyse uit te voeren naar de knelpunten in het gebied en ingrepen ter verbetering voor te stellen.

Hoofddorp

Resultaat

De uitkomsten van de studie zijn telkens ingebracht tijdens het participatietraject van de gemeente. Daarnaast hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de metropoolregio, NS en Prorail om de haalbaarheid van de voorgestelde ingrepen te testen. Dit heeft ertoe geleid dat een werkgroep is opgericht die op initiatief van de gemeente bijeenkomt om verbeteringen in de stationsomgeving te realiseren. Daarnaast heeft zich ook een ondernemer gemeld die graag een horecagelegenheid wil ontwikkelen naast het station, eventueel in combinatie met een fietsparkeervoorziening die ook door reizigers gebruikt kan worden. De gemeente Haarlemmermeer onderhoud het contact met al deze partijen en er is een grote kans dat in de loop van 2017 een reeks ingrepen zal plaatsvinden.