Knooppunt Weesp

Weesp is met ruim 18 duizend inwoners een kleine gemeente in Noord-Holland. Het stationsgebied zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Zo worden er twee extra sporen aangelegd in het kader van OV-SAAL en wordt ten noorden van de stad de Bloemendalerpolder ontwikkeld met 2.750 woningen. Het station ligt nu nog aan de rand van de stad, maar komt door deze ontwikkeling er straks middenin te liggen. Een goede verbinding tussen beide zijden van het spoor wordt hierdoor steeds belangrijker, terwijl de geplande spoorverbreding naar 8 sporen, de barrière juist vergroot.

Om de effecten van de spoorverbreding op de stedelijke structuur van Weesp te beperken, heeft de minister 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een ‘goede inpassing’ van sporen in Weesp. In reactie op de geplande spoorverbreding heeft de gemeente een visie op het gebied ontwikkeld met daarin de wens voor ondertunneling van het spoor onder de Vecht. Voorlopig is deze variant echter niet realistisch. Daar kwam bij dat de spoorverbreding er mogelijk toe zou leiden dat het station verplaatst zou moeten worden.

De gemeente heeft het College van Rijksadviseurs in 2015 daarom gevraagd te helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de verschillende ruimtelijke ideeën die op tafel lagen. Daarnaast heeft het loket ondersteund bij het inzichtelijk maken van de gevolgen en kansen van een eventuele verplaatsing van het station voor de verkeersstructuur en ruimtelijke kwaliteit van de stad. Gezamenlijk hebben het CRa en de gemeente Weesp ontwerpbureau Karres en Brands ingeschakeld om deze studie uit te voeren Dit heeft geleid tot een reeks uitgangspunten die belangrijk waren voor het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Weesp. Daarnaast zijn no-regret maatregelen voor de korte termijn geïdentificeerd.

Weesp

Resultaat

Deeluitkomsten van de studie zijn op diverse momenten door de gemeente inbracht bij gesprekken met ProRail en het Ministerie voor IenM over de spoorverbreding. Daarnaast is bekeken hoe een aantal no-regret maatregelen alvast uitgevoerd konden worden door een slimme koppeling te maken met gepland beheer onderhoud, zodat het stationsgebied ook op korte termijn al een impuls kan krijgen. Daarnaast heeft het ministerie van IenM toegezegd een deel van het budget dat door de minister beschikbaar is gesteld, ingezet kan worden om het stationsgebied op korte termijn te verbeteren. Het streven van de gemeente is om in het najaar van 2017 uitvoering te geven aan de werkzaamheden.