Knooppunt Zwolle

Station Zwolle is een van de belangrijkste spoorwegknooppunten van Noord-Nederland, met lijnen in 8 richtingen. Naast de NS gebruiken ook Arriva en Syntus het station en stoppen er een flink aantal bussen. Door de komst van de Hanzelijn in 2012 is het aantal reizigers aanzienlijk gestegen en naar verwachting zal dit de komende jaren doorzetten. ProRail, NS, Rijk, Provincie en gemeente werken daarom aan verschillende aanpassingen die het station en spoor geschikt moeten maken voor de toekomst. Zo wordt het spoor aangepast, heeft het station een vierde perron erbij gekregen, is een nieuwe, brede perrontunnel aangelegd en krijgen alle perrons nieuw meubilair. Ook in de omgeving van het station gebeurd veel. Zo komt ten zuiden van de sporen een nieuw busstation dat met het noorden en westen van de stad wordt verbonden door middel van een nieuwe bus burg over het spoor. Daarnaast worden plannen ontwikkeld om het zuidelijke gebied te transformeren tot gemengd stedelijk gebied. Voor deze transformatie zijn de afgelopen jaren een reeks aan visies en plannen gemaakt, maar geen van alle beidt genoeg houvast om het stationsgebied echt goed te organiseren.

Via betrokkenheid van het CRa in het Qteam spoorzone Zwolle heeft de gemeente het Loket Knooppunten gevraagd te helpen om richting te geven aan de verschillende initiatieven, ontwikkelingen en opgaven die spelen rondom de Spoorzone. Daarbij is ontwerpbureau Karres+Brands is ingeschakeld om, binnen relatief korte tijd, de lopende processen en uitgangspunten onder de loep te nemen en van daaruit de projectorganisatie te ondersteunen bij een urgente cruciale vraagstukken. Er is inzichtelijk gemaakt welke uitganspunten en ruimtelijke principes leidend zouden moeten zijn voor ontwikkeling van de spoorzone. Ook is kritisch gekeken naar de ruimtelijke keuzes die in het verleden gemaakt zijn, wat de achterliggende argumentatie was en of deze nog in lijn zijn met de huidige situatie. Op basis hiervan is een ruimtelijk raamwerk opgesteld om ontwikkeling van de spoorzone in goede banen te leiden en is een volgorde aangebracht in de ontwikkeling.

Zwolle

Resultaten en vervolg

De betrokkenheid vanuit het loket knooppunten in Zwolle is beperkt gebleven tot een kort traject van drie maanden. In deze periode heeft het College van Rijksadviseurs samen met Karres en Brands weer orde gebracht in de lopende ontwikkelingen, waarna de projectorganisatie zelfstandig verder kon. Ontwerpbureau Karres + Brands is vervolgens door de projectorganisatie gevraagd om eigenstandig betrokken te blijven als ruimtelijk denker bij het vervolgtraject. Het college van Rijksadviseurs blijft aan knooppunt Zwolle verbonden via deelname in het kwaliteitsteam.