Wat is natuurinclusief bouwen?

Biobased en natuurinclusief bouwen worden vaak in één adem genoemd als milieuvriendelijkere manieren van bouwen. Maar waar de focus van ‘biobased’ ligt op het materiaalgebruik van het gebouw, ligt de focus van ‘natuurinclusief’ op de relatie van het gebouw tot zijn directe en indirecte natuurlijke omgeving, en hoe die versterkt kan worden.

Huismussen en vleermuizen hebben sinds de vele sloop, renovatie en hoge bouwnormen in Nederland, en ook het luchtdichte bouwen, minder mogelijkheden voor nesten en andere vormen van verblijfplaatsen. Dit vermindert de kansen van voortplanting. Betonnen tegels zorgen voor minder voedsel voor insecten. De bouwopgave in Nederland van een miljoen nieuwe woningen is een grote kans voor de natuurlijke omgeving: het kan een variatie en veelheid van geschikte biotopen toevoegen in de gebouwde omgeving voor soorten planten en dieren die thuishoren in Nederland.

Schaalniveau
Natuurinclusief bouwen wordt bekeken voor zowel lange als korte termijn op verschillende schalen:

  • Het leggen van groenblauwe verbindingen op zowel kleine als grote schaal
  • Het concreet versterken van het bestaande ecologische systeem
  • Het afstemmen van maatregelen bij gebouwen op projecten in de omgeving

Voordelen

  • Natuurinclusief bouwen maakt bodem, water en lucht schoner en vol leven:
  • Er is een toename van beschermde, kenmerkende, zeldzame, bijzondere gidssoorten in het projectgebied en de directe omgeving hiervan
  • Lokaal verbetert en herstelt biodiversiteit
  • Schade aan de natuur als gevolg van bouwactiviteiten wordt voorkomen
  • Het is goed voor de gezondheid van bewoners en gebruikers
  • Er liggen koppelkansen met klimaat adaptieve maatregelen voor hittestress, wateropvang en/of het reduceren van luchtvervuiling