Salland

In drie regio’s onderzocht het College van Rijksadviseurs hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Eén van die regio’s is Salland.

Gebied

Salland – gelegen in Overijssel - kent een grote landschappelijke diversiteit; de IJssel en haar uiterwaarden, oeverwallen, marken, enken, jonge ontginningen, dekzandruggen en de weteringen die door het gebied lopen. De landschappelijke diversiteit staat echter onder druk door intensivering en schaalvergroting in de landbouw. Salland is een sterke agrarische regio met veel familiebedrijven die een sterke binding hebben met het gebied.

Opgaven

De opgaven in Salland zijn een afspiegeling van opgaven die spelen in heel Nederland. Het systeem van voedselproductie stuurt aan op efficiëntie van productie, met kleine marges en met een voortschrijdende schaalvergroting tot gevolg. Tegelijk staan het landschap en de landbouw onder druk door een scala aan maatschappelijke opgaven: de stikstofproblematiek, afname van biodiversiteit, klimaatadaptatie en –mitigatie en wateropgaven.

Toekomstperspectief

Het perspectief voor 2050 toont hoe in Salland een nieuwe balans gerealiseerd kan worden tussen landschap, schaalgrootte en agrarisch landgebruik. Vernieuwende agrarische bedrijfsmodellen ondersteunen de landschappelijke diversiteit en waarden. Het landschap, de bodem en (natuurlijke) waterhuishouding vormen het vertrekpunt voor de landbouw en scheppen de randvoorwaarden. Dat betekent akkerbouw op de hogere delen, zoals oeverwallen, dekzandruggen en enken, is gesitueerd. Dorps- en stadsranden worden beter verweven met het landelijk gebied en in de lagere, nattere delen langs de weteringen en in kwelzones ontstaat een zelfregulerend watersysteem waar natte natuur gecombineerd wordt met landbouw.