Help een Q-team!

Op initiatief van het College van Rijksadviseurs verscheen onder de titel Help een Q-team een ‘handleiding’ voor kwaliteitsteams. Het CRa vindt het van belang dat er een cultuur ontstaat van uitwisseling van kennis en ervaring door zowel opdrachtgevers als Q-teamleden. Met de constatering dat Q-teams steeds vaker worden ingezet als instrument bij het versterken van ruimtelijke kwaliteit in projecten, is dit des te urgenter.

Qteams

De handleiding is geschreven voor opdrachtgevers (met name Rijkswaterstaat, DGB, DGRW en regionale partijen) en Q-teamleden en biedt een overzicht van bestaande kennis en lessons learned. Daarmee wordt kennis en ervaring toegankelijk voor opdrachtgevers die een Q-team willen instellen. De ambitie is om opdrachtgever en Q-team sneller goed georganiseerd en effectief samen te laten werken. De handleiding geeft houvast en richting bij vragen over nut en noodzaak van een Q-team.

Wanneer een Q-team instellen?

Bij projecten van grote complexiteit met hoge ambities of risico’s is het aan te raden een Q-team in te stellen, aldus de handleiding. Dat geldt ook voor projecten met een innovatieve aanbestedingsvorm, een project met meerdere opdrachtgevers en een project dat in een vroeg stadium op de markt komt, waarbij er veel marge is voor interpretatie. “Wanneer ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid in samenhang ontwikkeld worden ontstaan mooie, efficiënte en integrale oplossingen: het totaal is meer dan de som der delen.”

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid

De handleiding gaat voorts in op de samenstelling van een Q-team (inclusief voorbeelden van onder meer Ruimte voor de Rivier en Afsluitdijk) en het functioneren van het Q-team. Daarin wordt ook ingegaan op de relatie tot welstand en de rol van het Q-team per MIRT-fase. “Het Q-team geeft een onafhankelijk oordeel over ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Het is van belang dat de Q-teamleden zich hiervan bewust zijn en zich hiernaar gedragen.” De handleiding sluit af met een groot aantal praktische lessen en aanbevelingen over onder meer voorbereiding en vertrouwelijkheid. In de bijlagen worden bovendien het MIRT-proces besproken en zijn voorbeelddocumenten opgenomen.

Bekijk hier de pdf van de handleiding Help een Q-team!