Reflectie gebiedsagenda IJsselmeer

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om een Gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied op te stellen samen met partners in de regio. Het College van Rijksadviseurs is eind 2017 gevraagd te reflecteren op een conceptversie van de Gebiedsagenda.

IJsselmeer

De centrale vraag aan het College van Rijksadviseurs was of het instrument Gebiedsagenda in het algemeen, en voor het IJsselmeer in het bijzonder, het streven naar ruimtelijke samenhangende kwaliteit voor een gebied ondersteunt. Ten behoeve van deze reflectie is op 14 december 2017 in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de kerngroep IJsselmeer en de IJsselmeerprovincies.

Het College van Rijksadviseurs ziet dat er een veel werk verzet is. De voorfase heeft een groot aantal bouwstenen opgeleverd. Om vervolgens met zoveel partijen naar samenhang en integratie te komen is een enorme klus. De basis voor integratie is gelegd, maar de gepresenteerde Gebiedsagenda mist in de ogen van het College nog wel enkele essentiële bestanddelen om als ruimtelijk perspectief richting te kunnen geven.

Behulpzaam instrument

Een Gebiedsagenda is een behulpzaam instrument voor overheden om grensoverschrijdende en overlappende opgaven en ambities in samenhang te beschouwen. De voorliggende conceptversie van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied beschikt over de benodigde ingrediënten maar deze opgediende versie is nog niet gaar. Een Gebiedsagenda werkt pas goed als het een samenhangend bestuurlijk gedragen ontwikkelingsperspectief schetst: een ‘gemeenschappelijk verlangen’ dat meer is dan een optelsom van losse projecten. Zo’n perspectief dient als toetsingskader voor besluiten in het hier en nu: in hoeverre draagt de voorgestelde interventie bij aan het behalen van dit gemeenschappelijk verlangen? En tegelijkertijd als monitor: doen we genoeg en liggen we op schema om de beoogde doelen te halen?

Download het advies aan de bestuurlijke stuurgroep IJsselmeergebied