Advies Lange Termijn Ambitie Rivieren

Het College van Rijksadviseurs heeft advies uitgebracht aan het  Rijk, provincies en waterschappen in het kader van de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR).  

Door klimaatverandering zal de hoeveelheid water die onze rivieren afvoeren toenemen. De omgeving van onze rivieren moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat we in de toekomst voldoende beschermd zijn tegen hoogwater. In de komende decennia zou, naast het versterken van de dijken in het rivierengebied die te zwak zijn om aan de nieuwe faalkansnormen te voldoen, vooral moeten worden ingezet op rivierverruiming. Daardoor kan het riviersysteem ontspannen en wordt het minder gevoelig voor onzekerheden. Bovendien kan zo ook ruimte ontstaan voor het realiseren van andere doelen in gebiedsontwikkelingen langs de rivieren. Daarnaast biedt rivierverruiming de kans om bestaande landschappelijke kwaliteiten van bijzondere dijktrajecten in stand te houden.

Lange Termijn Ambitie Rivieren


In de Lange Termijn Ambitie Rivieren worden de voorkeurstrategieën voor Rijn en Maas uit het Deltaprogramma geactualiseerd. Het doel van de LTAR is om de strategie van een krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming tot 2050 nader uit te werken tot concrete lange-termijnplannen voor rivierverruiming en dijkversterking, uitmondend in afspraken over gedragen en betaalbare maatregelpakketten voor de nabije en verdere toekomst. Het Directeurenoverleg Ambitie Rivieren vroeg het College van Rijksadviseurs om advies met een reflectie op de waterveiligheidsopgave op riviersysteemniveau in relatie tot andere ruimtelijke opgaven in het rivierengebied.

“Het werk aan de rivieren is nog lang niet af. Er zijn nu nieuwe veiligheidsnormen, het klimaat gedraagt zich anders dan gedacht, de ruimtedruk neemt toe,” aldus Rijksadviseur Berno Strootman. “Met het verruimen van de rivieren, kun je inspelen op deze veranderde opgave. Zo ontstaat er ruimte die in de toekomst nodig is voor het opvangen van de klimaateffecten.”

De Waal

Combineren van ambities

Het College van Rijksadviseurs adviseert om de opgave voor dijkversterking en rivierverruiming te verkennen in samenhang met opgaven voor energie, natuur, waterkwaliteit, rivierbeheer, scheepvaart, wonen, werken, landbouw en recreatie en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het College ziet hierin voor de overheid een rol als rentmeester èn koopman.


Berno Strootman: “Dat betekent dat je altijd gaat voor de lange termijn, voor kwaliteit en voor de toekomstige generaties. Door ambities te combineren en meerdere doelen te dienen ontstaat meer rendement op geïnvesteerde euro’s, waar toekomstige generaties de vruchten van plukken.”