Advies: Kwaliteit van de kust

Het College van Rijksadviseurs biedt met het advies ‘kwaliteit van de kust’ toekomstgerichte handvatten voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in het kustgebied. In het advies benadrukt het College het nationaal belang van de kust en stelt tien kwaliteitsprincipes op als schot voor de boeg.

kust

Aanleiding

De maatschappelijke bezorgdheid en politieke commotie over de Nederlandse kust vertaalden zich in 2016 in campagnes van natuur­organisaties, die waarschuwden voor het ‘dichtslibben’ van het kustlandschap met recreatiebebouwing. Aanleiding voor de ophef was het voornemen van toenmalig minister Schultz van Haegen om meer ruimte te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen aan de kust. De campagnes leidden ertoe dat de minister het initiatief nam tot het sluiten van een ‘Kustpact’, wat in februari 2017 ondertekend werd door het Rijk, kustprovincies, kustgemeenten en verschillende belangen­organisaties.

Het Kustpact heeft de kwaliteit van de kust ‘op de kaart’ gezet. De provincies zijn voortvarend aan de slag gegaan met de afspraken uit het Kustpact. Onderdeel daarvan is een zonering voor de kustzone.Het ministerie van BZK heeft het College van Rijksadviseurs gevraagd te reflecteren op het materiaal dat de provincies hebben ontwikkeld.

Adviezen

Het advies van het College van Rijkadviseurs biedt een handelingsperspectief wat op boven provinciaal niveau nodig is om de kust verder te ontwikkelen in de gewenste richting. Het College ziet hierbij voor het Rijk een belangrijke rol door in de Nationale Omgevingsvisie de  kwaliteit van de kust als samenhangend geheel te verankeren en daarbij expliciet de opgaven op het gebied van verstedelijking en duurzame energie te betrekken. Deze nieuwe ruimteclaims zullen in de kustzone een groot vraagstuk vormen, waarbij een zorgvuldige omgang met de bijzondere kustkwaliteiten geboden is.

Het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsprincipes kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kust. Ze creëren een gezamenlijk vocabulaire en verschaffen een handelingsperspectief: zo doen we dat langs onze kust. Het College stelt als schot voor de boeg tien kwaliteitsprincipes voor en nodigt de bij de kust betrokken partijen uit om deze principes te vervolmaken door ze als inzet voor een breder debat te gebruiken