Verstedelijking is motor voor maatschappelijke winst

De krapte op de woningmarkt is groot. Tot 2040 zal er een miljoen huizen gebouwd moeten worden, elk jaar gemiddeld 50.000. Het debat over de vraag waar we deze woningen moeten bouwen, is fel.  Om een goed onderbouwd antwoord te geven op de woningbouwopgave, presenteerde Rijksadviseur voor de fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt op 16 oktober het Dashboard Verstedelijking.

Het verstedelijkingsvraagstuk gaat om veel meer dan alleen de aantallen huizen en de kwestie of er binnen dan wel buiten de stad gebouwd moet worden. Het Dashboard Verstedelijking maakt zichtbaar hoe de keuzes in verstedelijking doorwerken in andere actuele maatschappelijke kwesties, zoals economische vitaliteit, duurzaam ruimtegebruik, bereikbaarheid van werk, CO2-uitstoot, versnellen van energietransitie en leefbaarheid van bestaande wijken.

In nauwe samenwerking met Urhahn, Rebel en Jorge Gil heeft rijksadviseur Daan Zandbelt dit Dashboard ontwikkeld.

Het Dashboard geeft overheden en marktpartijen inzicht in de directe en indirecte effecten van verstedelijking, ook op langere termijn. De eerste ‘testrun’ van het Dashboard is gedaan voor de Metropoolregio Amsterdam, waar 250.000 woningen gepland staan, aan de hand van drie verstedelijkingsmodellen, waarbij de randen van het debat over verstedelijking zijn opgezocht en onderling worden vergeleken.

In het publieke debat voeren de argumenten over kosten van binnen of buiten de stad bouwen de boventoon. Het Dashboard haalt bredere criteria en argumenten boven water voor welke verstedelijkingsvorm de meeste meerwaarde genereert.

Advies aan het Rijk

Het Dashboard is ook een oproep aan het Rijk om zich uit te spreken over de woningbouwopgave. De rijksbelangen zijn groot en de effecten van de verschillende verstedelijkingsmodellen lopen flink uiteen. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk om het Dashboard in te zetten als instrument om afspraken te maken met regionale partijen en daarbij maatschappelijke meerwaarde randvoorwaardelijk te stellen voor rijksbetrokkenheid.

Meer informatie over het Dashboard Verstedelijking

Het College van Rijksadviseurs is in gesprek met Rijk en regio's over mogelijke toepassing op andere regio’s met een grote woningbouwopgave. Ook geïnteresseerd? Neem contact op.