CRa advies de nieuwe ARO

In de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (ARO) formuleert de Rijksoverheid haar programma voor het ruimtelijk ontwerp in Nederland en het rijksbeleid dat daarop betrekking heeft voor een periode van vier jaar. Momenteel wordt door de ministeries van BZK en OCW gewerkt aan een nieuwe Actieagenda, voor de periode 2021-2024. Het College van Rijksadviseurs draagt graag bij aan de inhoud van de nieuwe ARO.

Beeld: KuiperCompagnons

Het College van Rijkadviseurs is van mening dat de ARO een belangrijke toegevoegde waarde heeft, in de vorm van een meerjarig stimuleringsprogramma waarin de omgevingskwaliteit van Nederland centraal staat. De ARO vervult daarbij een schakelfunctie tussen het Rijksbeleid aan de ene kant en de concrete ontwerpopgaven aan de andere kant. Dit advies van het College van Rijksadviseurs doet een voorzet voor de inhoud van dit programma, aan de hand van hierboven genoemde kernbegrippen: zorgvuldig opdrachtgeverschap en de inzet van ontwerpkracht.

Zes adviezen

Het College van Rijkadviseurs heeft voor de inhoud van de ARO heeft het CRa een zestal adviezen voorbereid. De adviezen hebben betrekking op:

  • De versterking van het publieke opdrachtgeverschap op regionaal en lokaal niveau
  • Het inzetten van ontwerpend onderzoek bij de aanpak van urgente maatschappelijke opgaven 
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden van werkwijze van de Vlaamse ‘Open Oproep’ voor Nederland
  • Het inzetten op een Rijksbreed commitment en de samenwerking van departementen
  • Het stimuleren de multidisciplinaire kennisontwikkeling en –deling
  • Het ontwikkelen van een visie op de veranderende maatschappelijke opgaven in relatie tot het reguliere onderwijs, de beroepservaringsperiode en life long learning (Wet op de architectentitel).

Strategisch moment

Het momentum voor de nieuwe ARO is strategisch: de urgentie is groot om vanuit het Rijk actief bij te dragen aan het oplossen van actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken hebben uitermate ingrijpende ruimtelijke consequenties. Daarbij wordt de ARO veel sterker ingebed in het omgevingsbeleid van het Rijk als geheel.

We hopen met deze adviezen te inspireren tot een stimulerende en samenhangende aanpak.