Rijk aan Ontwerpkracht

De publicatie Rijk aan Ontwerpkracht geeft een overzicht van de geschiedenis van dertig jaar rijksarchitectuurbeleid in Nederland. Hoe dat beleid tot stand kwam, vorm kreeg en zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Rijk aan Ontwerpkracht is op Prinsjesdag aangeboden aan voormalig minister Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Hedy d’Ancona.

Cover boek Rijk aan ontwerpkracht

De nota Ruimte voor Architectuur betekent in 1991 de start van het nationale architectuurbeleid dat de Nederlandse architectuur nationaal en internationaal op de kaart heeft gezet. Deze eerste architectuurnota heeft als doel ”het scheppen van gunstige voorwaarden voor de totstandkoming van architectonische kwaliteit” en is een product van de samenwerking tussen de ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Het besef dat de manier van bouwen bepalend is voor de kwaliteit van de leefomgeving dringt door in Den Haag. Bouwen wordt gezien als een culturele daad.

Maatschappelijke opgaven

Anno 2021 kunnen we constateren dat architectuur nog steeds een vitaal beleidsterrein is waarvoor aandacht is op alle niveaus in de samenleving. Alle huidige grote maatschappe­lijke opgaven zoals klimaatverandering, verduurzaming van de landbouw, behoud van biodiversiteit, woningbouw en verstede­lijking, zijn vooral ruimtelijke opgaven, die vragen om de inzet van ontwerp- en verbeeldingskracht. Er is in onze samenleving een sterke behoefte aan sturing op ruimtelijke kwa­liteit. Ook internationaal kreeg onze aanpak veel aandacht. Een aantal landen volgde het Nederlands voorbeeld om te komen tot een samenhangend en stimulerend architectuurbeleid. Tevens verwierven Nederlandse architecten faam in het buitenland.

Expositie

Bij de samenstelling van deze publicatie is gebruik gemaakt van het materiaal dat beschikbaar was vanuit de rondreizende expositie RIJK AAN ONTWERPKRACHT, die Kirsten Schipper, Jeroen Kramer en Guus Enning in 2016 maakten bij het 25 jarig bestaan van het architectuurbeleid. De tentoonstelling verbeeldde de resultaten van 25 jaar stimulering van architectuur en ruimtelijk ontwerp in Nederland. Ter gelegenheid van het afscheid van Guus Enning, die na 46 jaar in rijksdienst met pensioen is gegaan, verschijnt nu deze papieren editie. Hierin is ook de periode van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en een aantal interviews met interessante spelers uit het architectuurveld opgenomen.