Tiende editie Young Innovators van start

Voor de tiende keer is een nieuwe ronde van de Young Innovators van start gegaan. Met dit programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten aan grote ruimtelijke opgaven, zoals waterveiligheid, duurzame energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Beeld: Loes van der Meer
Roermond

Het College van Rijksadviseurs heeft zes bureaus geselecteerd, die de komende maanden aan de slag gaan met opgaven van de Gemeente Den Bosch, Nieuwe Instituut, GGZe, Provincie Zuid Holland, Gemeente Roermond en het Rijksvastgoedbedrijf. De Rijksadviseurs staan de jonge ontwerpers bij in hun opdracht.

1629 waterlinie Den Bosch

LesiaTopolnyk
Jannemarie de Jonge
Gemeente Den Bosch

's-Hertogenbosch, gelegen op de overgang van zandgronden naar rivierklei, heeft een rijke geschiedenis van waterbeheer, waaronder de 1629 waterlinie van Frederik Hendrik. De stad staat nu voor nieuwe uitdagingen, vooral door klimaatverandering. Het buitengebied moet ruimte bieden voor regionaal waterbeheer en tegelijkertijd wil de stad blijven groeien en de omgeving voor recreatie verbeteren. Het naderende 400-jarig jubileum van de 1629 linie biedt de kans om historisch erfgoed opnieuw te bedenken en te gebruiken als een proeftuin voor innovatieve oplossingen voor huidige stedelijke uitdagingen. Ruimtelijke tools zullen worden ingezet om verleden en toekomst te verenigen, met focus op geologische structuren, water en grenzen.

Nieuwe Instituut

Studio Acte, Estelle Barriol
Francesco Veenstra
HNI, Josien Paulides

Nieuwe Instituut, het nationale museum voor architectuur, design en digitale cultuur in Nederland, heeft een invloedrijke positie, zowel lokaal als internationaal. Het legt de nadruk op experiment en kritisch onderzoek in de domeinen van ontwerp en onderzoek, en verkent verleden, heden en toekomst via architectuur, design en digitale cultuur. Met een uitgebreide architectuurcollectie fungeert het als een belangrijk kenniscentrum dat toekomstgerichte ontwerppraktijken bevordert en innovatieve ideeën ondersteunt. Het instituut streeft naar een duurzamere en rechtvaardigere toekomst en zoekt met de young innovator naar ideeën om de relatie tussen de instelling en haar omgeving te vernieuwen. Hierbij worden ruimtelijke ingrepen overwogen om de stadsverbinding en bezoekerservaring te verbeteren. Het ontwerpend onderzoek beoogt diversiteit en inclusie, met een aanpak gericht op het brede publiek.

Landgoed De Grote Beek

Kollektief
Wouter Veldhuis
GGZe - Hans Pepers

Het landgoed De Grote Beek bevindt zich op een tweesprong als openbaar park en zorginstelling voor geestelijke gezondheid. Dit creëert uitdagingen in termen van ruimtegebruik en behoefte aan beslotenheid. Het onderzoek richt zich op het vinden van evenwicht tussen deze rollen, zowel nu als in de toekomst. Ondanks potentie ontbreekt een strategisch raamwerk om ontwikkelingen te sturen. Inzicht in de kernactiviteit, patiëntenzorg, is cruciaal. Het raamwerk moet flexibel zijn om veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg op te vangen. Het onderzoek omvat huidig gebruik en toekomstige trends in op de gebruiker gerichte welzijnsontwerpbenaderingen, leidend tot ontwikkelprincipes en een nieuwe ruimtelijke structuur voor het landgoed.

'Langste Park van Zuid-Holland'

Sylva
Jannemarie de Jonge
Provicie Zuid Holland - Noël van Dooren

In de context van verstedelijking en klimaatverandering streeft Zuid-Holland naar groene openbare ruimten in en rond steden om de levenskwaliteit te verbeteren. De provincie heeft de visie om het 'Langste Park van Zuid-Holland' te creëren, geïnspireerd door historische natuurlijke structuren zoals lanen, holle wegen, houtwallen, en vestingwerken. Door deze typologieën te herinterpreteren en in te zetten als een lineair ecologisch landschap, kan een verbindende corridor ontstaan tussen stedelijke en landelijke gebieden, onafhankelijk van auto-infrastructuur en andere barrières. Dit biedt mogelijkheden voor diverse functies, waaronder voedselbossen en recreatiegebieden, en doorkruist verschillende landschapstypen in Zuid-Holland.

Roermond

Dividual
Wouter Veldhuis
Gemeente Roermond

Roermond, een groeiende stad in Midden-Limburg, profiteert als grensstad en regionaal centrum van haar positie en aantrekkingskracht op lokale, Europese en internationale bezoekers. Dit heeft geleid tot groei en lagere werkloosheid, maar roept ook vragen op over de relatie tussen de stad en haar inwoners. Het Young Innovator-programma richt zich op twee belangrijke onderzoeksvragen: hoe ruimtelijk beleid en stedenbouwkundige strategieën kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van de inwoners en hoe een meer rechtvaardige stad kan ontstaan door ruimte te bieden voor burgerparticipatie en een gevoel van stadsidentiteit te bevorderen. Het onderzoekt hoe bewoners kunnen profiteren van en bijdragen aan deze ontwikkeling en hoe dit kan leiden tot een nieuwe identiteit voor Roermond.

Flexwonen

Vlot
Francesco Veenstra
Rijksvastgoedbedrijf

Flexwonen is een manier om de Nederlandse woningvoorraad snel uit te breiden met verplaatsbare units die na 10 tot 15 jaar naar een nieuwe locatie worden verhuisd. Om versnelling te generen heeft de Rijksoverheid  2000 flexwoningen aangeschaft. De maatschappelijke perceptie van deze woonvorm is gemengd, met zorgen over esthetiek, doelgroepen, participatie, snelheid en impact. De vraag is: hoe kunnen deze flexwoningen meer kwaliteit bieden? Dat kan op het niveau van de unit maar er lijkt meer potentieel te liggen in een onderzoek naar de verbetering van aspecten rondom flexwoningen. Dit omvat vragen over schakering, fundering, ontsluiting, buitenruimte en de verbinding met de wijk. Het doel is om kwalitatieve ontwikkelingen te waarborgen door middel van richtlijnen voor gemeentes en wooncorporaties, gericht op de omgeving van flexwoningen.