Reactie College op plannen toepassing Ladder duurzame verstedelijking

Het College van Rijksadviseurs benadrukt de noodzaak om de Ladder voor duurzame verstedelijking ook toe te blijven passen op plannen met minder dan 50 woningen. En gaat hierover graag met de minister in gesprek.

In een brief aan de Tweede Kamer van 12 oktober jl. gaat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in op de conclusies van drie onderzoeken naar de Ladder voor duurzame verstedelijking en naar het potentieel van bouwen aan de randen van steden en dorpen. Tevens schetst hij de aanpak die hij naar aanleiding daarvan voorstaat met betrekking tot duurzame verstedelijking.

Het College onderschrijft dat er forse maatregelen nodig zijn om de woningbouwproductie in Nederland vlot te trekken, maar betwijfelt of het helpt om plannen met minder dan 50 woningen vrij te stellen van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Volgens het College tonen de onderzoeken aan dat kleine uitbreidingen op veel plekken in Nederland kansrijk zijn en dat deze kansen ook gepakt kunnen worden en dat de Ladder voor duurzame verstedelijking helpt om de keuzes goed te onderbouwen. 
Het CRa meent dat het instellen van een drempel van 50 woningen een onverstandige keus is en adviseert de minister dringend om dit goed werkend instrument ongewijzigd te laten. 

Stadsrand