Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Nieuwe leden College van Rijksadviseurs benoemd

Francesco Veenstra, Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis zijn benoemd tot lid van het College van Rijksadviseurs. Francesco Veenstra wordt met ingang van 1 september 2021 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met zijn voordracht. Hij volgt Floris Alkemade op, die tot 1 september 2021 Rijksbouwmeester blijft. Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis worden Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en volgen Daan Zandbelt en Berno Strootman op. Ze starten op 1 december 2020.

Lees meer over deze benoemingen  op de website.

College van Rijksadviseurs

Panorama Lokaal: Stadsranden bieden ruimte voor opgaven van nu

De stadsranden bieden voldoende kansen om de urgente ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te pakken. Hier is ruimte voor verdichting, zonder dat het ten koste gaat van groen en woongenot. Door nieuwe woningtypes toe te voegen, kunnen mensen doorgroeien in hun wijk. Betere verbindingen met het buitengebied vergroten de leefbaarheid en de identiteit van de wijk. Die conclusie trekt het College van Rijksadviseurs op basis van de inzendingen van de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal, waarvan op 24 september de winnaars bekend werden gemaakt. 

Bekijk het online magazine dat over Panorama Lokaal is verschenen.

Panorama Lokaal

Panorama4daagse terugkijken?

In een serie van online uitzendingen is eind september de tour van Panorama Nederland afgesloten. Heb je de uitzendingen gemist en wil je nog eens terugkijken? Dat kan op de website van de Panorama4daagse.

alle 4

Advies: Ruimtelijk beleid beïnvloedt kansengelijkheid en economisch succes

Om mensen gelijke kansen te bieden en de economische prestaties van Nederland te vergroten, zouden overheden vaker met een ruimtelijke bril moeten kijken. Rijksadviseur Daan Zandbelt laat in het  advies De Noodzaak van Tuinieren, hoe met ruimtelijke condities economische excellentie en kansengelijkheid te bevorderen zien dat beleidskeuzes, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, woningbouw, economische clusters en onderwijs, van invloed zijn op de ruimtelijke condities en de ontwikkelkansen van mensen en onze economie die daaruit volgen.

Lees hier meer over het advies en bekijk online het gesprek met vertegenwoordigers van de departementen: BZK, EZK, OCW en IenW.

Lessen van WHO CARES Community of Practice

Hoe komen we tot vernieuwende vormen van wonen en zorg? Deze vraag staat centraal in de publicatie De toekomstige aanpak van wonen met zorg, Lessen van WHO CARES Community of Practice. In de longread blikken de initiatiefnemers - Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas) - terug op de ervaringen die in de Community of Practice zijn opgedaan. Zij beschrijven de stappen die door de teams zijn gezet, maar ook de tegenslagen die zij tegenkwamen.

Lees hier meer over de longread.

Rijk als rentmeester: sturen op maatschappelijke meerwaarde

Het Rijk wil zijn eigen vastgoed, objecten en gronden inzetten voor de creatie van maatschappelijke meerwaarde. Maatschappelijke meerwaarde gaat voorbij aan de financiële- of de gebruikerswaarde van een gebouw. Het beschrijft de ruimtelijke en sociale waarde voor de omgeving, die vaak besloten ligt in de lokale context en lastig in geld is uit te drukken. Het  College van Rijksadviseurs biedt in een advies aan het Rijksvastgoedbedrijf aanknopingspunten voor een bredere opvatting van de rol van het Rijksvastgoedbedrijf, maar het advies kan ook inspiratie bieden voor andere Rijksuitvoeringsdiensten als Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Lees hier het advies.

Beeld: Tineke Dijkstra

Kijktip: talkshows Dutch Design Week

Rijksbouwmeester Floris Alkemade was op de Dutch Design Week 2020 dagelijks te gast in een talkshow van de World Design Embassies. Vijf dagen lang werd een thema belicht waarbij de impact op de ruimtelijke omgeving en de verbeeldingskracht van ontwerpers centraal staan, zoals de energietransitie, veiligheid, de woningbouwopgave, vereenzaming en mobiliteit.

De WDE talkshows zijn hier terug te zien.
 

Geen reclame in het landschap

Het College van Rijksadviseurs adviseert de ministers van Binnenlands Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat een verbod uit te vaardigen op nieuwe reclamedragers in de snelwegzone. Ook de digitalisering van de bestaande reclamedragers moet volgens het College worden verboden. Want ledschermen zijn in het landschap ongewenst, zowel op masten als aan gebouwen. Dat schrijft het College van Rijksadviseurs in een advies dat eind oktober is gepubliceerd.

Reclamelasten